18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

HACİZ İHBARNAMESİ TK 35. MADDEYE GÖRE GÖNDERİLİR Mİ

T.C. YARGITAY Hukuk Dairesi ESAS NO : 2014/12089 KARAR NO : 2014/13945

Takip dosyasının incelenmesinden ilk olarak 3. kişinin ticaret sicilde kayıtlı olmayan “ Akıncılar Mah. Kadriye Beldesi, 112. Sk. No: 2/1 Serik/ Antalya adresine çıkartılan 89/1 haciz ihbarnamesi tebligatının iade geldiği, bundan sonra şirketin ticaret sicilde kayıtlı adresi olan “ Kadriye Beldesi 112. Sk. No: 55/A Serik/ Antalya adresine çıkartılan tebligatın da iade edilmesi üzerine aynı adrese TK. nun 35. maddesi uyarınca tebligat yapıldığı görülmüştür.
Tebligat Kanunu’nun (Değişik fıkra: 11/01/2011-6099 S.K./9.mad.) 35/4. maddesi gereğince, daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, tüzel kişiler bakımından resmî kayıtlardaki adresleri esas alınır ve bu madde hükümleri uygulanır. Anılan yasa maddesi uyarınca 3. kişi şirketin Ticaret Sicilinde kayıtlı adresine Tebligat Kanunu’nun 35. maddesi gereğince usulüne uygun olarak tebliğ edilen 89/1 haciz ihbarnamesine süresinde itiraz edilmemiş olması nedeniyle 89/2 ve 3. haciz ihbarnamelerinin de aynı adrese Tebligat Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca tebliğ edilmesi işleminde de usulsüzlük yoktur.

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ebru Özdemir tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
Şikayetçi vekili, İİK. Mad. 89/1, 2 ve 3. haciz ihbarnamesi tebligatlarının usulsüz olduğunu ileri sürmüş, mahkemece 89/1 haciz ihbarnamesi tebligatının TK. nun 35. maddesi uyarınca tebliğe çıkartıldığı, ancak iade geldiği, bundan sonra 89/ 2 ve 3. haciz ihbarnamelerinin TK. nun 35. maddesi uyarınca tebliğ edildiği, 89/ 1 haciz ihbarnamesi usulünce tebliğ edilmediğinden diğer haciz ihbarnamelerinin de hüküm ifade etmeyeceği gerekçesi ile şikayetin kabulüne karar verilmiştir.
Takip dosyasının incelenmesinden ilk olarak 3. kişinin ticaret sicilde kayıtlı olmayan “ Akıncılar Mah. Kadriye Beldesi, 112. Sk. No: 2/1 Serik/ Antalya adresine çıkartılan 89/1 haciz ihbarnamesi tebligatının iade geldiği, bundan sonra şirketin ticaret sicilde kayıtlı adresi olan “ Kadriye Beldesi 112. Sk. No: 55/A Serik/ Antalya adresine çıkartılan tebligatın da iade edilmesi üzerine aynı adrese TK. nun 35. maddesi uyarınca tebligat yapıldığı görülmüştür.
Tebligat Kanunu’nun (Değişik fıkra: 11/01/2011-6099 S.K./9.mad.) 35/4. maddesi gereğince, daha önce tebligat yapılmamış olsa bile, tüzel kişiler bakımından resmî kayıtlardaki adresleri esas alınır ve bu madde hükümleri uygulanır. Anılan yasa maddesi uyarınca 3. kişi şirketin Ticaret Sicilinde kayıtlı adresine Tebligat Kanunu’nun 35. maddesi gereğince usulüne uygun olarak tebliğ edilen 89/1 haciz ihbarnamesine süresinde itiraz edilmemiş olması nedeniyle 89/2 ve 3. haciz ihbarnamelerinin de aynı adrese Tebligat Kanunu’nun 35. maddesi uyarınca tebliğ edilmesi işleminde de usulsüzlük yoktur.
O halde mahkemece istemin reddi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.05.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.