23 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Paraya çevirme masrafına eklenmesi gereken giderler

12. Hukuk Dairesi         2020/2103 E.  ,  2020/2640 K.

paraya çevirme giderlerine kıymet takdiri için yapılan keşif ve bilirkişi masrafları ile tebligat giderlerinin de ilavesi gerekir.İİK’nun 129/1. maddesi gereğince bu husus tek başına ihalenin feshi nedeni olduğu gibi, mahkemece de re’sen gözetilmelidir.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye MahkemesiYukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Şikayetçinin beş adet taşınmaza ilişkin ihalenin feshi istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, şikayetin reddine ve şikayetçinin ihale bedelinin %10’u olan 195.200-TL para cezasına karar verildiği, borçlu tarafından ilk derece mahkemesi kararına karşı istinaf yoluna başvurulması üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun kısmen kabulüne, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılarak şikayetin reddi ile taşınmazların ihale bedelleri toplamı olan 1.195.002-TL’nin %10’u üzerinden hesaplanan 119.500,20-TL para cezasına karar verildiği anlaşılmaktadır.
İİK’nun 129. maddesinde, arttırma bedelinin, malın tahmin edilen kıymetinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerektiği düzenlemesi yer almaktadır. Satışı istenen taşınmazın kıymetinin takdiri hakkındaki İİK’nun 128. maddesi paraya çevirme başlığını taşıyan III. bölümde bulunmaktadır. Bu nedenle taşınmazın kıymetinin belirlenmesi için yapılan keşif ve bilirkişi masraflarının da tıpkı ilan giderleri gibi paraya çevirme masrafı olarak kabulü gerekir.
Birden fazla taşınmazın aynı ilanla satışa çıkarılması halinde, satış bedelinin muhammen bedelin %50’sini ve satış masraflarını karşılayıp karşılamadığının tespiti; toplam paraya çevirme gideri satışı yapılan taşınmaz sayısına bölünmek suretiyle ayrıca müstakil harcamalar var ise bu miktara eklenerek İİK’nun 129. maddesindeki koşullara uygun şekilde satışın gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin belirlenmesi şeklindedir.
Somut olayda, ihalenin feshine konu 5 adet taşınmaz için 20.956,80 TL gazete ilan masrafı yapıldığı aynı ilanla beş adet taşınmazın satışa çıkarıldığı, satışa konu 221 ada 19 parsel 1-2-3-4-9 numaralı bağımsız bölümlere ilişkin her bir taşınmaza 4.191,36 TL gazete ilan masrafı tekabül ettiği anlaşılmıştır.
Buna göre; icra dosyasının incelenmesinde, 3 numaralı bağımsız bölümün 67.001,00-TL olan ihale bedelinin, muhammen bedel olan 130.000 TL’nin %50’si olan 65.000-TL’ye 4.191,36 TL gazete ilan masrafının eklenmesi ile hesap edilen 69.191,36 TL’yi karşılamadığı, ihaleye konu 9 numaralı bağımsız bölümün ihale bedelinin 877.001 TL
olduğu, muhammen bedel 1.750.000 TL’nin %50’si 875.000 TL’ye 4.191,36-TL gazete ilan masrafının eklenmesi ile oluşan 879.191,36 TL’yi ihale bedelinin karşılamadığı anlaşılmıştır. Kaldı ki, paraya çevirme giderlerine kıymet takdiri için yapılan keşif ve bilirkişi masrafları ile tebligat giderlerinin de ilavesi gerekir.İİK’nun 129/1. maddesi gereğince bu husus tek başına ihalenin feshi nedeni olduğu gibi, mahkemece de re’sen gözetilmelidir.
O halde, Bölge Adliye Mahkemesince; şikayetin kısmen kabulü ile 221 ada 19 parselde kayıtlı 3 ve 9 numaralı bağımsız bölümlere ilişkin ihalelerin feshine karar verilmesi gerekirken, anılan taşınmazlarla ilgili istemin de reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile, … Bölge Adliye Mahkemesinin …. Hukuk Dairesinin 27/11/2019 tarih 2019/1725 E – 2019/3030 K sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 12/03/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.