25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

HACİZ TARİHİNDEN ÖNCE DOSYA ALACAĞI TEMLİK EDİLMİŞ İSE

                Borçlu/vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.

Dilekçe ve dosya incelendi ;Borçlu/vekilinin vekilinin “…….. 4. İcra Müdürlüğü’nün 2021/12283, 2021/12284 ve 2021/12285 sayılı alacaklısı …………… olan dosyalarını Altınekin Noterliği’nin 21.09.2021 Tarih ve 01978 yevmiye numaralı temliknamesi ile 50.000 bedel karşılığında müvekkil temlik almıştır. Ancak müdürlüğünüzün 24.09.2021 Tarihli müzekkeresi ile dosyanızdan borçlu bulunan ……………’un borcuna istinaden dosya alacaklarına haciz konulmuştur. Söz konusu temlikname aynı gün icra müdürlüğüne gönderilmek üzere noter tarafından tebliğe çıkartılmış henüz icra dosyasına ulaşmamıştır. Söz konusu temliknameye ilişkin tebligat ve temlikname belgesi 29.09.2021 tarihinde ilgili dosyalara ulaşmıştır. Ekte sunulan YArgıtay kararlarından da anlaşılacağı üzere temlik belgesinin dosyaya ibraz edildiği tarihte değil temlik tarihinde hüküm ve sonuç doğuracağı, temlik tarihi itibariyle temlik verenin dosyada alacaklı sıfatının sona ereceği, dolayısıyla temlik tarihinden sonra alacaklı sıfatı kalmadığından temlik eden alacaklının borçlarından dolayı dosya alacağına haciz konulması mümkün değildir. Dosyanızdan konulan haciz ekte sunulan temliknameden de görüleceği üzere temlikname tarihinden sonra tatbik edilmiş olup ……………’un …….. 4. İcra Müdürlüğü’nün 2021/12283, 2021/12284, 2021/12285 sayılı dosyalarında temliknamenin verildiği tarih itibariyle alacaklı sıfatı bulunmadığından, ilgili Yargıtay kararları da dikkate alınarak söz konusu hacizlerin fekkine karar verilmesini talep ederim…” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.
Müdürlüğümüzce dosya alacağına haciz 27/09/2021 tarihinde konulduğu,
Temlik işleminin 21/09/2021 tarihinde yapıldığı görüldü.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2016/25522 Esas, 2017/15908 Karar Sayılı kararlarında “… haciz tarihinden önce dosya alacağının temlik edildiği anlaşılmıştır.
O halde; haciz tarihi itibariyle alacak temlik edilmiş olduğundan haciz usulsüz olup, mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken haciz müzekkeresinden önce dosyaya sunulmuş bir temlik belgesi olmadığından bahisle şikayetin reddi isabetsizdir…..” şeklinde karar verildiğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
Talebin kabulüne,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.