24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

HACİZDEN ÖNCE TEMLİK

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi
ESAS NO : 2016/25522
KARAR NO : 2017/15908

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkikinin temlik alan alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi E………… tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Bonoya dayalı örnek 10 takipte alacağın adi yazılı şekilde temlik edildiği, daha sonra temlik edenin borçlu olduğu dosyadan şikayete konu takip dosyasındaki alacağa haciz konduğu, temlik alacaklısının temlik belgesine sunarak hacizlerin kaldırılması için icra müdürlüğüne başvurduğu, icra müdürlüğünce talebin reddedildiği, icra müdürlüğünce verilen ret kararının kaldırılması için temlik alacaklısının icra mahkemesine başvurduğu, icra mahkemesinde şikayetin reddine karar verildiği görülmüştür.
Alacaklı ……………………. tarafından bonoya dayalı kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takip yapıldığı, takipten sonra alacaklı …………… tarafından takip alacağının adi yazılı sözleşme ile ……………………’a 29.04.2015 tarihinde temlik edildiği, temlik sözleşmesinin 29.04.2015 tarihinde yapıldığı, sözleşmenin 3. maddesinde belirtilen temlik alanın, temlik edenin avukatı …………. hesabına 28.000.00 TL ödeme yapacağına ilişkin hükmün yer aldığı, bu hüküm gereği sözleşme ile aynı tarihte temlik alan tarafından şikayete konu takip dosyasının numarası da belirtilmek suretiyle temlik edenin avukatı hesabına 28.000.00 TL nin havale edildiği temlik belgesiyle birlikte temlik alan tarafından 07.01.2016 tarihinde dosyaya ibraz edilen banka dekontu ile sabittir.
TBK 184. maddesi gereğince alacağın temliki sözleşmesinin geçerli olabilmesi için adi yazılı şekilde yapılması yeterlidir.
İzmir 24. İcra müdürlüğünün 2015/17289 E. sayılı takip dosyasının alacaklısı olan Yapı Kredi bankasının bu dosyada borçlu olan ………..’in alacaklısı olduğu şikayete konu takip dosyasındaki alacağa 24.12.2015 tarihinde haciz koydurduğu görülmektedir. Her ne kadar belirtilen temlik sözleşmesi şikayete konu dosyaya haciz tarihinden sonra 07.01.2016 tarihinde ibraz edilmiş ise de; dosya alacağının 29.04.2015 tarihinde temlik edildiği ve temlik sözleşmesinin 3. maddesindeki yükümlülüğün de yerine getirildiğinin şikayetçi tarafından temlik sözleşmesiyle birlikte sunulan dekont ile sabit olduğu ve haciz tarihinden önce dosya alacağının temlik edildiği anlaşılmıştır.
O halde; haciz tarihi itibariyle alacak temlik edilmiş olduğundan haciz usulsüz olup, mahkemece şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken haciz müzekkeresinden önce dosyaya sunulmuş bir temlik belgesi olmadığından bahisle şikayetin reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Temlik alan alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 20/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.