24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Haciz tehdidi altında ve emekli maaşından kesinti muvafakatten vazgeçme

T.C.
YARGITAY
12. Hukuk Dairesi

ESAS NO : 2010/19313
KARAR NO : 2010/32335

Y A R G I T A Y İ L A M I

şikayetçi …… hakkındaki ilamsız takip kesinleştikten sonra, evine menkul haczi için gidildiğinde emekli maaşının bir kısmına haciz konulmasına muvafakat etmiş ise de; haciz tehdidi altında ve emekli maaşından kesinti yapılmaya başlanmadan önce yapılan muvafakat beyanı yukarıda açıklanan gerekçe ile İİK’nun 83/a maddesine aykırı olup, vaki şikayet üzerine borçlunun emekli maaşı üzerine konulan haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken,

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
İİK’nun 83/a maddesi gereğince borçlunun, hacizden önceki bir dönemde haczi mümkün olmayan bir mal veya hakkın haczedilebileceğine dair alacaklı ile yapmış olduğu anlaşma geçerli değildir.
Anılan maddenin amacını açıklayan gerekçesinde de “…borçlunun hacizden önce sonuçlarını tahmin edemeyeceği cihetle bir mal veya maaş yahut ücretin haczedilemeyeceği yolunda şikayette bulunmayacağını bildirmesinin, lehine olan yasa hükmünün uygulanmasından feragat etmesinin hükümsüz sayılacağı, zira bir malın ne derece haczedilemez olduğunun borçlunun ve ailesinin haciz anında durumlarına göre saptanabileceği…” ifade olunmuştur.
Somut olayda, şikayetçi …… hakkındaki ilamsız takip kesinleştikten sonra, evine menkul haczi için gidildiğinde emekli maaşının bir kısmına haciz konulmasına muvafakat etmiş ise de; haciz tehdidi altında ve emekli maaşından kesinti yapılmaya başlanmadan önce yapılan muvafakat beyanı yukarıda açıklanan gerekçe ile İİK’nun 83/a maddesine aykırı olup, vaki şikayet üzerine borçlunun emekli maaşı üzerine konulan haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken, yanılgı ile şikayetin reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 29.12.2010 gününde oybirliğiyle karar verildi.