2 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

REHİN AÇIĞI BELGESİNDE FAİZ ?

8. Hukuk Dairesi         2014/1230 E.  ,  2014/4381 K.

İpotekli taşınmazın satışından elde edilen bedel düşüldükten sonra bakiye alacak için düzenlenecek rehin açığı

belgesinin verileceği miktar hesaplanırken o tarihe kadar işlemiş faizinin de aynı esaslara göre belirlenmesi gerekir.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Kayseri 2. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 10/05/2013
NUMARASI : 2013/337-2013/396

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının onanmasına dair 10.12.2013 tarih ve 2013/12125 E, 2013/18745 Karar sayılı Daire ilâmının müddeti içinde tashihen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR

Alacaklı vekili; Kayseri 1. İcra Müdürlüğü’nün 2012/9206 Esas sayılı dosyasında 19.04.2013 tarihli kesin rehin açığı belgesine esas borç hesabında, faizin temerrüt faiz oranı yerine reeskont faizi üzerinden hesaplandığını, buna ilişkin işlemin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
İcra takibinde genel kredi sözleşmesinin 19.maddesi ve bu maddede belirtilen ticari kredi genel (cari) faiz oranlarına göre hesaplanan faiz oranlarına göre faiz istenilmiş, takip tarihinden sonrası için de sözleşmeye göre hesaplanacak temerrüt faizi isteminde bulunulmuş, takip bu şekli ile kesinleşmiştir. İpotekli taşınmazın satışından elde edilen bedel düşüldükten sonra bakiye alacak için düzenlenecek 

rehin açığı belgesinin verileceği miktar hesaplanırken o tarihe kadar işlemiş faizinin de aynı esaslara göre belirlenmesi gerekir. Bu nedenle değişen oranlarda avans faizi uygulaması ile hesaplama yapılmasına dair icra müdürlüğü işleminde isabet bulunmamaktadır. İcra Mahkemesi’nce söz konusu işlemin iptali yönündeki şikayetin kabulü gerekirken reddine dair hüküm kurulması doğru olmayıp kararın bu nedenle bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla karar düzeltme talebinin kabulü gerekmiştir.
SONUÇ:Alacaklı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile Dairemizin 10.12.2013 tarih ve 2013/12125 E, 2013/18745 K. sayılı onama kararının kaldırılmasına, Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, 17.03.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.