18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

HARİCEN TAHSİLDE SENEDİN TESLİMİ

12. Hukuk Dairesi         2014/25963 E.  ,  2014/31662 K.

MAHKEMESİ : Ankara 11. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 24/06/2014
NUMARASI : 2014/498-2014/547

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı tarafından başlatılan çeke dayalı kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte, alacaklı taraf, 16.06.2014 tarihinde icra dairesine müracaat ederek dosya alacağının 10.000 TL’lik kısmının haricen tahsil edildiği, harçların tahsili ile İİK’nun 144/2. maddesine göre evrak asıllarmın iadesini istediği, talebin icra müdürlüğünce reddedilmesi üzerine ret kararının kaldırılması istemi ile icra mahkemesine başvurduğu anlaşılmıştır.
İİK’nun 144/2. maddesinde “Alacağının yalnız bir kısmı ödenmiş olan alacaklının, senedini geri alabileceği” düzenlenmiştir.
İcra takibinin amacı alacaklının alacağının ödenmesidir. Alacaklı alacağını tamamen veya kısmen almış ise, alacak bu oranda sona (sukut eder) erer. Borçlu ile alacaklının menfaatlerini aynı şekilde korumakla yükümlü olan icra dairesinin, borcun tamamen veya kısmen ödenmesi halinde, ödeme oranında borçluyu borcundan ibra ettiğine dair bir işlemde bulunması gerekir.
Alacaklının alacağı tamamen ödenmiş ise, icra dairesi alacaklının senedini borçluya verir (md. 144). Alacağının yalnız bir kısmı ödenmiş olan alacaklı, senedini icra dairesinden geri alabilir. Yalnız icra dairesi, senetteki alacağın ne miktarının ödenmiş olduğunu ve senedin bundan sonra ne miktar para için geçerli olacağını senet üzerine yazar veya senedin mahiyetine göre ilgili dairelere yazdırır (md. 144/2.). (Baki Kuru, İcra ve İflas Hukuku El Kitabı, 2013, s.751).
Bu durumda, alacaklı tarafından tahsil edilen miktar yönünden tahsil harcı yatırıldığına göre Harçlar Kanunu’nun 23. maddesi gereğince bakiye kısım için vazgeçme harcı ödediğinde, ödeme miktarı senet üzerine yazılmak suretiyle dayanak senedin iadesine karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25/12/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.