13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

HİSSEDARLARA KIYMET TAKDİRİ RAPORU TEBLİĞ EDİLMELİ Mİ?

12. Hukuk Dairesi         2016/20438 E.  ,  2017/1330 K.

İİK.’nun 128. maddesi uyarınca, borçlu dışındaki taşınmaz paydaşlarına kıymet takdirine ilişkin raporun tebliğ zorunluluğu da bulunmamaktadır.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçi borçlu … tarafından paydaşı bulunduğu 8 adet taşınmaza ilişkin olarak 07.09.2015 tarihinde gerçekleştirilen ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurulduğu, mahkemece, üçüncü kişiler …, …, …, …, …, …’ye yapılan satış ilanı tebliğ işlemleri ile üçüncü şahıs … adına çıkarılan kıymet takdiri raporu tebligatının usulsüz olduğu ve üçüncü kişi … mirasçılarına satış ilanı tebliğ edilmediği gerekçesiyle ihalenin feshine karar verildiği anlaşılmaktadır.
İİK.’nun 127. maddesinde, taşınmaz satışlarında, satış ilanının bir örneğinin taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunacağı hükme bağlanmıştır. İİK.’nun 128. maddesinde ise; kıymet takdirine ilişkin raporun borçluya, haciz koydurmuş alacaklılara ve diğer ipotekli alacaklılara tebliğ edileceği hükmüne yer verilmiştir. Ne var ki, tebligat, sadece muhatabını ilgilendiren bir işlem olup; satış ilanının ve kıymet takdiri raporunun tebliğ edilmemiş olması veya usulsüz tebliğ edildiği hususu ancak kendisine tebligat yapılmadığını iddia eden ilgilisi tarafından bizzat ileri sürülebilir.
Somut olayda, borçlu, şikayet dilekçesinde, ihale konusu taşınmazların paydaşı konumunda bulunan üçüncü kişilerin bir kısmına satış ilanı tebligatı gönderilmediğini ve bir kısım pay sahipleri adına çıkarılan kıymet takdiri raporu ve satış ilanı tebligatlarının usulsüz tebliğ edildiğini iddia etmiş ise de; şikayetçi borçlunun kendisinden başka diğer ilgililere tebligat yapılmadığı ya da usulsüz tebliğ edildiği hususunu fesih sebebi olarak ileri süremeyeceği tartışmasızdır. Öte yandan, İİK.’nun 128. maddesi uyarınca, borçlu dışındaki taşınmaz paydaşlarına kıymet takdirine ilişkin raporun tebliğ zorunluluğu da bulunmamaktadır.
Bu durumda, mahkemece, yukarıda açıklanan nedenlerle ve başkaca fesih sebebi de bulunmadığı gözetilerek ihalenin feshi isteminin reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle, ihalenin feshine karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.