25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İcra İşleri Dairesi Başkanlığı Araç Tescil Yazılarının Fiziki Teslim Edilmemesi hk.

T.C.
ADALET BAKANLIĞI

Sayı : 86420598-792/8000 01.10.2021
Konu : Araç Tescil Yazıları

……… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

İcra müdürlüklerinde ihalesi yapılan ve kesinleşerek ihale alıcısına teslim ve tescil şartlarının oluştuğu icra dosyalarında bu işlemlerinin yerine getirilmesi aşamalarında bazı hususlara dikkat edilmesinin uygulamada yeknesaklığı sağlayacağı ve verilen hizmet kalitesini artıracağı ayrıca suistimallerin önüne geçerek hak kaybı ve hukuki ihtilafları azaltacağı veya önleyeceği düşünülmektedir.
Bu itibarla;
İhalenin kesinleşmesi üzerine tescil yazılarının düzenlenmesinden önce UYAP ortamında “icra satış şerhi” konulması,
UYAP ortamında düzenlenen tescil yazılarında satış ilanında belirtilen (motor, şasi numarası, marka, model vb.) ayırt edici bilgilere yer verilmesi,
Düzenlenen tescil yazılarının kayıtlı elektronik posta (KEP) üzerinden Türkiye Noterler Birliğine gönderilmesi, fiziki olarak tescil yazılarının ilgililere verilmemesi,
Teslim edilen evrakların bir suretinin sadece ilgililerine imza karşılığı teslim edilerek, fiziki evrakların İcra ve İflas Kanunun 8/a ve İcra ve İflas Kanunun Yönetmeliğinin 16 ncı maddesine uygun olarak UYAP ortamına aktarılarak elektronik imza ile imzalanmak suretiyle saklanması,
Hususlarına azami ölçüde dikkat edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
Bilgi edinilmesi ile görüş yazımızın yargı çevrenizde bulunan icra ve iflas müdürlüklerine duyurulmasını rica ederim.

Alim POLAT
Hâkim
Bakan a.
Başkan