23 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İCRA TAKİBİNDE ALACAKLININ ÖLÜMÜ

12. Hukuk Dairesi         2016/25421 E.  ,  2017/15808 K.

“….alacaklının ölümü nedeni ile mirasçılarını gösteren veraset belgesi sunulması istenerek takibe mirasçılar adına devam için mirasçıların vekaletnamelerini sunmak ve icra dosyasında gereken işlemleri yapmak üzere süre verilmeli…”

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı …mirasçıları tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Alacaklı…tarafından borçlu Serkan Karakuş aleyhine kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile bonoya dayalı olarak takibe başlandığı, icra kefili olan şikayetçi … vekilinin, kefaletin haciz tehdidi altında alınması ve eşin borcuna muvafakatin Sulh Hukuk Mahkemesinden bu konuda izin alınmasına bağlı olması nedeni ile bu yönde bir muvafakat bulunmadan verilen icra kefaletinin geçersiz olduğunu, alacaklının takibin devamı sırasında ölmüş olduğunu ve yasal mirasçılarının takibe dahil edilerek taraf teşkili sağlanmadığını ileri sürerek icra kefilliğinin ve maaş haczinin kaldırılmasına ve bu konudaki taleplerinin reddine ilişkin icra müdürlüğünün 27.05.2014 tarihli kararının iptaline karar verilmesi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu; mahkemece, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, TBK’nun 584. maddesi uyarınca; kefalete, eşin rızasının alınmadığı gerekçesi ile kefaletin yasaya uygun olarak yapılmadığı kabul edilerek şikayetçinin maaşına konan haczin kaldırılmasına karar verildiği, anılan kararın, alacaklı mirasçıları tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairemizin 17.12.2015 tarih ve 2015/18195 E. – 2015/32064 K. sayılı ilamı ile “… mahkemece işin mahiyeti gereği duruşma açılarak alacaklının ölümü nedeni ile mirasçılarını gösteren veraset belgesi sunulması istenerek takibe mirasçılar adına devam için mirasçıların vekaletnamelerini sunmak ve icra dosyasında gereken işlemleri yapmak üzere süre verilmeli; kefalet tarihi itibarı ile TBK’nun 584. maddesinin henüz yürürlükte olmadığından 2006 yılı itibarı ile geçerli bir kefalet bulunduğu da değerlendirilerek, yukarıda açıklanan yasa hükümleri ve maddi olgular dikkate alınarak oluşacak sonuca göre bir karar verilmesi gerektiği” gerekçesi ile mahkeme kararının bozulduğu, mahkemece, 18.09.2015 tarihli celsede bozma ilamına uyulmasına karar verildiği görülmektedir.
Bilindiği üzere; mahkemece, Yargıtay bozma ilamına uyulmasına karar verilmesi halinde (HMK’nun 373. maddesi), mahkeme artık bu uyma kararı ile bağlıdır (HGK 2010/9-71 E., 2010/87 K.). Bozma kararına uygun yeni bir karar vermek zorundadır. Çünkü bozmaya uyma kararı ile bozma yararına olan taraf için usule ilişkin kazanılmış hak doğmuş olur.
Dosyanın incelenmesinde; asıl borçlu…yönünden takibin 23/02/2006 tarihinde kesinleştiği, şikayetçi …’un icra müdürlüğüne gelerek 13/09/2006 tarihli beyan ile icra kefili olarak borcun tamamını ödemeyi kabul ve taahhüt ettiği, icra kefili adına düzenlenen 14/06/2007 tarihli icra emrinin 17/07/2007 tarihinde tebliğ edildiği, alacaklı vekilince 25/07/2007 tarihinde icra kefili …’un maaşının ¼’ünün haczinin talep edildiği, yani takip yapan alacaklı …’nin asıl borçlu… yönünden takibin kesinleşmesinden ve icra kefaleti verilmesinden sonra; ancak henüz icra kefili olan şikayetçi için icra emrinin düzenlenmediği ve icra emrinin tebliğ edilmemiş olduğu, yani icra kefili yönünden henüz takibin kesinleşmediği dönemde, 14/11/2006 tarihinde vefat ettiği anlaşılmaktadır.
Dairemizin 17.12.2015 tarih ve 2015/18195 E.-2015/32064 K. sayılı bozma ilamında; yukarıdaki tespitler doğrultusunda, alacaklının ölüm tarihi, dosyadaki belgelerden tespit edilmiş ise de, ayrıntılı nüfus aile kayıt tablosu ve veraset belgesinin bulunmadığı, bu durumda, takip başlatan alacaklının ölümü nedeni ile hak ve fiil ehliyeti sona erdiğinden …i’nin takip ve dava ehliyetinin ve buna bağlı olarak da vekilin vekalet görevinin son bulduğu, vekilin, icra dosyası kapsamında, alacaklı mirasçılarının vekaletnamesini ibrazla takibe mirasçılar adına devam etmek istediğine dair bir beyanına da rastlanmadığı, aynı vekilin takibe alacaklı mirasçıları adına devam edebilmesi ve icra işlemi yapabilmesi için mirasçıların vekaletnamesini sunması gerektiği yönünde bozma kararı verildiği, mahkemece, bozma ilâmına uyma kararı verilerek duruşma açıldığı ve şikayete konu hacizlerin, mahkemenin, Dairemizce bozulan 09/06/2014 tarih ve 2014/91 E.-104 K. sayılı kararı gereğince şikayetçi vekilinin talebi üzerine icra müdürlüğünce 03/07/2014 tarihinde kaldırıldığı, dolayısıyla davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle karar verilmesine yer olmadığına karar verildiği görülmektedir.
Bu durumda, mahkemece, Dairemizin yukarıda bahsi geçen bozma kararından sonra yeniden yapılan yargılamada, alacaklı vekiline, alacaklının mirasçılarını gösteren veraset belgesi ile takibe mirasçılar adına devam için mirasçıların vekaletnamelerini sunması ve icra dosyasında gereken işlemleri yapmak üzere süre verilmesi, ayrıca kefalet tarihi itibarı ile TBK’nun 584. maddesinin henüz yürürlükte olmaması nedeniyle 2006 yılı itibarı ile geçerli bir kefalet bulunduğunun da değerlendirilmesi ile oluşacak duruma göre sonuca gidilmesi gerekirken, Dairemizin bozma ilamına uyulmasına rağmen eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Alacaklı …i mirasçılarının temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 18/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.