24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İcra takibinde limited şirketlerin ortağının sorumluluğu

12. Hukuk Dairesi         2011/7383 E.  ,  2011/25413 K.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Ankara 10. İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 29/12/2010
NUMARASI : 2010/1338-2010/1471

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki şikayetçi tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Limited şirketlerde ortağın sorumluluğu sadece şirkete sermaye borcunu ödemekle mahduttur. Ticaret kanununda ortaklarla limited şirket alacakları arasında ilişki kurulmamış alacaklılara gerektiğinde ortaklara başvurma hakkı tanınmıştır. (İİB 1970/160 E 230 K, İİK.13.11.1970 2138/4404 İİK.31.10.1967/8470/9466) Alacaklılara karşı sorumlu olan bir hukuk sujesi olarak LO tüzel kişidir. LO, alacaklılara bütün malvarlığı ile yani sınırsız olarak sorumludur. Ortaklığın sona ermesi veya aleyhindeki bir icra takibinin semeresiz kalması dahi alacaklılara ortakları doğrudan doğruya izlemek imkanını vermez. Bu hallerde, ortaklığın sermaye alacağını talep hakkı tasfiye memurlarına veya iflas idaresine geçer. Ortakların bakiye sermaye borçları tasfiye memurları veya iflas idaresi tarafından tespit ve talep olunur. (TK.532/2) (Poray Tekinalp-komoğlu.Ortaklıklar ve kooperatif Hukuku) (7.bası sayfa 832-833)
Somut olayda icra takibine dayanak yapılan Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01.11.2011 tarih 1999/606-2001/692  sayılı tazminat ilamında davalılar A.F. O.Y. Parçaları Ltd.Şti.ve Ö. O.San.ve Tic.Ltd.Şti.dir. Bu şirketler hakkında sözü edilen ilama dayalı olarak Ankara 10. İcra Müdürlüğünün  2004/889 sayılı dosyasında ilamlı takip başlatılmış borcu ödememeleri üzerine alacaklı talebi ile şirketlerin iflasına karar verilmiş borçlu şirketler hakkında “borç ödemeden aciz belgesi” düzenlenmiştir. Talep üzerine aynı icra dosyasından borçlu Ö. Ltd.Şti.nin müdürü olan N.U.’nun mirasçılarına icra emri tebliği üzerine bu mirasçılar icra mahkemesine şikayet ederek takibin iptalini istemiştir.
İcra mahkemesince yukarıdaki ilkeler doğrultusunda değerlendirme yapılarak limited şirket borcu için ortağın (mirasçıların) takibi mümkün olamayacağı da gözönünde bulundurulup şikayetin kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ  : Şikayetçinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 30.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.