18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İhale bedeli, en az muhammen bedel kadar ise

12. Hukuk Dairesi         2020/4332 E.  ,  2020/8444 K.

Yerleşik Yargıtay uygulamasına göre, ihale bedelinin, en az muhammen bedel kadar olması halinde, ihalede zarar unsurunun gerçekleşmediğinin kabulü gerekir.

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu … tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
1) İhalenin feshi şikayetinin konusu olan … İli, … İlçesi, 455 ada 1-2-6-7-8 parsel, 1192 ada 7-8 parsel, 1226 ada 3 parsel, 256 ada 12 parsel sayılı (9 adet) taşınmazlar yönünden borçlunun temyiz itirazlarının incelenmesinde;
6100 sayılı HMK’nin 308. maddesi gereğince; kabul, davacının talep sonucuna, davalının kısmen veya tamamen muvafakat etmesidir. Aynı maddenin ikinci fıkrası hükmüne göre ise; kabul, ancak, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri davalarda hüküm doğurur. Öte yandan, HMK’nun 311/1. maddesine göre davayı kabul, kesin hüküm gibi hukuki sonuç doğurur. Davalının davayı kabul etmesi ile dava konusu uyuşmazlık sona erer.
İhalenin feshi istemi HMK’nin 308/2. maddesinde belirtilen tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri bir dava olmadığına göre, ihalenin feshi davalarında davayı kabul mümkün olup, kabulün hukuki sonuç doğurması için, borçlu tarafından yapılan şikayette, hem alacaklı hem de ihale alıcısının davayı kabul etmesi gerekir.
Borçluların, 18 adet taşınmaz ihalesinin feshi istemiyle icra mahkemesine başvurduğu, tüm taşınmazların alacaklı dışında 3. kişilere ihale edildiği, vekaletnamesinde davayı kabul yetkisi bulunan ihale alıcısı … Maden Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (20.04.2016 tarihli Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilen yeni ünvanı) vekilinin müvekkili şirkete ihale olunan 9 adet taşınmaz yönünden 17.10.2016 tarihli dilekçesi ile davayı kabul ettiği, yine vekaletnamesinde davayı kabul yetkisi bulunan alacaklı … vekilinin 30.11.2016 tarihli duruşmada davanın kabulüne karar verilmesini talep ettiği görülmektedir.
O halde, Adonis Antik Maden Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ihale edilen bahse konu taşınmazlar yönünden alacaklının ve ihale alıcısının davayı kabulü hakkında mahkemesince bir karar verilmek üzere hükmün bozulması gerekmiştir.
2) İhalenin feshi şikayetinin konusu olan … İli, … İlçesi, 1226 ada 1-2-6 parsel, 272 ada 5 parsel, 280 ada 1 parsel, 368 ada 7 parsel, 369 ada 1 parsel, 496 ada 1-16 parsel sayılı taşınmazlar (9 adet) yönünden borçlunun temyiz itirazlarının incelenmesinde;
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
Şikayetçi borçluların, ihalenin feshi istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece, tüm taşınmazlar yönünden ihalenin feshi isteminin reddi ile para cezasına hükmedildiği anlaşılmaktadır.
Yerleşik Yargıtay uygulamasına göre, ihale bedelinin, en az muhammen bedel kadar olması halinde, ihalede zarar unsurunun gerçekleşmediğinin kabulü gerekir.
Somut olayda, şikayet konusu 1226 ada 1 parsel sayılı taşınmazın muhammen bedelinin 400.000 TL, ihale bedelinin 411.000 TL; 1226 ada 2 parsel sayılı taşınmazın muhammen bedelinin 350.000 TL, ihale bedelinin 376.500 TL; 1226 ada 6 parsel sayılı taşınmazın muhammen bedelinin 250.000 TL, ihale bedelinin 301.000 TL; 272 ada 5 parsel sayılı taşınmazın muhammen bedelinin 150.000 TL, ihale bedelinin 152.000 TL; 280 ada 1 parsel sayılı taşınmazın muhammen bedelinin 160.000 TL, ihale bedelinin 165.000 TL; 368 ada 7 parsel sayılı taşınmazın muhammen bedelinin 180.000 TL, ihale bedelinin 189.000 TL; 369 ada 1 parsel sayılı taşınmazın muhammen bedelinin 170.000 TL, ihale bedelinin 177.000 TL; 496 ada 1 parsel sayılı taşınmazın muhammen bedelinin 140.000 TL, ihale bedelinin 146.000 TL, 496 ada 16 parsel sayılı taşınmazın muhammen bedelinin 120.000 TL, ihale bedelinin 140.000 TL olduğu; ihale bedellerinin muhammen bedellerin üzerinde olduğu görülmektedir. Bu durumda, bu taşınmazlar yönünden zarar unsuru gerçekleşmediğinden, borçluların ihalenin feshini istemekte hukuki yararı bulunmamaktadır.
Ancak, İİK’nın 134. maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinde; işin esasına girilmeden ihalenin feshi talebinin reddi halinde, şikayetçi aleyhine para cezasına hükmedilemeyeceği öngörülmektedir.
Bu durumda, Antalya İli, Döşemealtı İlçesi, 1226 ada 1-2-6 parsel, 272 ada 5 parsel, 280 ada 1 parsel, 368 ada 7 parsel, 369 ada 1 parsel, 496 ada 1-16 parsel sayılı taşınmazlar (9 adet) yönünden para cezasına hükmolunması isabetsizdir.
Diğer taraftan, şikayetçi borçlu … Motorlu Araçlar Nak. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin gerekçeli karar başlığında gösterilmemesi de doğru görülmemiştir.
SONUÇ : Borçlu …’ın temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.10.2020 gününde oybirliğiyle karar verildi.>>Sonraki>>