24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Menkul satış ilanının tebliğine karar verilmiş ise

12. Hukuk Dairesi         2020/2515 E.  ,  2020/3371 K.

İİK’nun 114. maddesi uyarınca da, menkul ihalelerinde satış ilanının taraflara tebliği zorunlu değil ise de, icra müdürlüğünce tebliğine karar verilmesi halinde, tebliğ edilmemesi ya da usulsüz tebliği, Dairemizin süregelen içtihatlarına göre ihalenin feshi sebebidir.

“İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi
Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçi müflis …-An İnş. … A.Ş. iflas idaresi vekili icra mahkemesine yaptığı başvuruda, kıymet takdiri raporunun tebliğ edilmediğini ve itiraz imkanı tanınmadığını, ihale konusu menkule ilişkin satış kararında, satış ilanının borçluya tebliğine karar verildiği halde satış ilanının tebliğ edilmediğini, esas icra müdürlüğünce 17.01.2018 tarihli satışın düşürülmesi kararını geri alan ikinci kararının kaldırılması ve kıymet takdirlerinin eksik hesaplanması nedeni ile yeniden kıymet takdiri yapılması için açılan … 14. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2018/26 Esas sayılı dosyası neticelenmeden yapılan satıştan 22.02.2018 tarihinde teşekkül eden iflas idaresi olarak 29.03.2018 tarihinde haberdar olduklarını ileri sürerek 14.02.2018 tarihli menkul ihalesinin bu nedenlerle feshini talep ettiği, mahkemece, esas icra müdürlüğüne yapılan 11.01.2018 tarihli başvuru ile satışa hazırlık işlemleri öğrenilmesine rağmen şikayet konusu yapılmadığı gerekçesi ile şikayetin süre yönünden reddine karar verildiği, borçlu tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine Bölge Adliye Mahkemesince istinaf başvurusunun kabulü ile ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına, esas icra müdürlüğünce yazılan talimata aykırı olarak satış ilanının borçluya tebliğine yer olmadığına dair karar alındığı ve satış ilanının borçluya tebliğ edilmediği gerekçesi ile ihalenin feshine karar verildiği anlaşılmaktadır.
İİK’nun 134/2. maddesinde; “İhalenin feshini, Borçlar Kanunu’nun 226. maddesinde yazılı sebepler de dahil olmak üzere yalnız satış isteyen alacaklı, borçlu, tapu sicilindeki ilgililer ve pey sürmek suretiyle ihaleye iştirak edenler yurt içinde bir adres göstermek koşuluyla icra mahkemesinden şikayet yolu ile ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde isteyebilirler” hükmüne yer verilmiştir.
İİK’nun 114. maddesi uyarınca da, menkul ihalelerinde satış ilanının taraflara tebliği zorunlu değil ise de, icra müdürlüğünce tebliğine karar verilmesi halinde, tebliğ edilmemesi ya da usulsüz tebliği, Dairemizin süregelen içtihatlarına göre ihalenin feshi sebebidir.
Somut olayda, müflis borçlu şirket vekiline satış ilanının tebliğ edilmediği ancak … 7. İcra Müdürlüğü’nün 2014/5397 Esas sayılı talimat dosyasında, 08.01.2018 tarihinde satış kararı alınarak satış ilanının aynı tarihte esas takibin yürütüldüğü … 35. İcra Müdürlüğü’nün 2013/1430 Esas sayılı dosyasına gönderildiği, müflis borçlu şirket vekilinin
esas icra müdürlüğü dosyasına 11.01.2017 tarihinde yağtığı başvurusu ile şikayetin konusu olmayan diğer rehinli taşınır yönünden satışın düşürülmesini istediği, müdürlüğün red kararına karşı … 14. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2018/26 Esas sayılı dosyasında yaptığı başvuruda “satışa konu araçların kıymet takdirleri tarafımıza tebliğ edilmemiş olup satış ilanını 11.01.2018 günü iflas dosyasından öğrenmiş olmamız nedeni ile süresinde kıymet takdirlerine de itiraz ediyoruz” beyanı ile ihale konusu menkulün satılacağını 11.01.2018 tarihinde öğrendiği anlaşılan müflis borçlu şirketin, ihale tarihinden itibaren yedi gün içinde kendisine satış ilanı tebliğ edilmediği iddiasıyla ihalenin feshini istemesi gerekir. Şikayetçi vekili tarafından Uyap sisteminden gönderilen 16.05.2018 tarihli beyan dilekçesi ile … 14. İcra Hukuk Mahkemesi’nin 2018/26 Esas sayılı dosyasının ihalenin feshi istemine konu edilen taşınmazla ilgili olduğu belirtilmiştir. Bu durumda, bu şekilde kesinleşen 14.02.2018 tarihli ihaleden sonra 22.02.2018 tarihinde teşekkül eden iflas idaresinin ihaleden 29.03.2018 tarihinde haberdar olduğunu ileri sürerek ayrıca fesih talep edemeyeceği de tabiidir.
O halde, Bölge Adliye Mahkemesince ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak ihalenin feshine karar verilmesi isabetsiz olup, HMK’nın 353/1-b-2 maddesi gereğince ilk derece mahkemesi kararının gerekçesi düzeltilerek, yukarıda yazılı gerekçelerle, ihalenin feshi isteminin süreden reddine karar verilmek üzere kararının bozulması gerekmiştir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile, … Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi’nin 18/12/2019 tarih, 2019/2503 E. – 2019/2728 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 1/06/2020 tarihinde oy birliği ile karar verildi.