20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ihale çıkış bedeline yediemin ücreti de eklenmeli

artırma bedelinin, muhammen bedelin %50’sine satış ve paraya çevirme masraflarının (yukarıdaki ilkeler uyarınca yediemin ücreti dahil) eklenmesi ile oluşan rakamı karşılamadığı anlaşıldığından ihalenin feshine karar verilmesi gerekir

12. Hukuk Dairesi         2016/27845 E.  ,  2017/4990 K.

MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;
İİK’nun 106-144. maddelerinde paraya çevirme ile ilgili hükümler yer almış, aynı Kanun’un 129. maddesinin birinci fıkrası gereğince artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin %50’sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmiş ise bu suretle rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını aşması gerekir. Bu durumda satış bedelinin tüm icra masraflarını değil, paraya çevirme ve paylaştırma giderlerini geçmesi gerektiğinin hüküm altına alındığı görülmekle, satış talebinden ihale tarihine kadarki paraya çevirme ve paylaştırma giderlerinin hesaplamada dikkate alınması gerekmektedir. Bu durumda, satış talebi ile ihale tarihi arasındaki yediemin ücretinin paraya çevirme giderlerine dahil olduğu kabul edilerek, artırma bedelinin hesaplanmasında dikkate alınması zorunludur. Yasadan kaynaklanan bu zorunluluk nedeni ile satış bedelinin anılan maddede öngörülen ilke ve kurallara uygun olup olmadığının mahkemece re’sen incelenmesi gerekir.
Somut olayda ihale konusu aracın muhammen bedeli 30.000 TL olup, 15.200,00 TL olan satış bedelinin artırma için ön görülen muhammen bedelin %50’si olan 15.000,00 TL yi ve, 2.214 TL haciz masrafı, 344.90 TL Kıymet takdir masrafı ve 60 TL tebligat giderinden oluşan toplam 2.618,9 TL satış masrafını karşılamadığı görülmektedir.
Kaldı ki satış talep tarihi ile ihale tarihi arasında dönem için gerçekleşen yediemin ücreti tutarının neden ibaret olduğu anlaşılamamaktadır.
O halde, mahkemece anılan maddeler koşullarında artırma bedelinin, muhammen bedelin %50’sine satış ve paraya çevirme masraflarının (yukarıdaki ilkeler uyarınca yediemin ücreti dahil) eklenmesi ile oluşan rakamı karşılamadığı anlaşıldığından ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30/03/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.