24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İhale sırf imza eksikliği nedeniyle fesh edilemez

ihale tutanağında icra müdürünün imzası bulunmuyor ise de taraflarca tutanağın içeriği ve gerçekliği konusunda ihtilaf bulunmadığı bir başka deyişle tutanağın sahteliğinin iddia edilmediği ve tutanakta sair hiçbir eksikliğin bulunmadığının anlaşılması karşısında, ihale tutanağındaki imza eksikliğinin her zaman giderilebileceği, ihaleye duyulan güven, yapılan masraf, harcanan emek ve zaman nazara alındığında usul ekonomisi ilkesi gereğince ihalenin sırf imza eksikliği nedeniyle feshinin doğru olmadığı kabul edilerek;

12. Hukuk Dairesi         2019/14355 E.  ,  2020/1272 K.

MAHKEMESİ : … Bölge Adliye Mahkemesi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Bölge Adliye Mahkemesince verilen kararın müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Şikayetçi borçlunun, icra mahkemesine başvurusunda sair iddiaları yanında, ihale tutanağında icra müdürünün imzasının bulunmamasının fesih nedeni olduğunu ileri sürerek ihalenin feshini talep ettiği, ilk derece mahkemesince davanın reddine, ihale bedelinin %10’u oranında para cezasının davacıdan alınarak Hazineye irat kaydına karar verildiği, borçlu tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine Bölge Adliye Mahkemesince “ihale tutanağında satışı yapan icra müdür yardımcısının imzasının olmadığı, bu nedenle geçerli bir ihale tutanağı bulunmadığı” gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulüne, mahkeme kararının kaldırılmasına ve ihalenin feshine karar verildiği anlaşılmaktadır.
Her ne kadar ihale tutanağında icra müdürünün imzası bulunmuyor ise de taraflarca tutanağın içeriği ve gerçekliği konusunda ihtilaf bulunmadığı bir başka deyişle tutanağın sahteliğinin iddia edilmediği ve tutanakta sair hiçbir eksikliğin bulunmadığının anlaşılması karşısında, ihale tutanağındaki imza eksikliğinin her zaman giderilebileceği, ihaleye duyulan güven, yapılan masraf, harcanan emek ve zaman nazara alındığında usul ekonomisi ilkesi gereğince ihalenin sırf imza eksikliği nedeniyle feshinin doğru olmadığı kabul edilerek; şikayet dilekçesinde borçlunun sair fesih nedenleri de ileri sürdüğü ve bu iddiaları da istinafa getirdiği görülmekle şikayetçinin ileri sürdüğü sair fesih nedenleri incelenmek üzere Bölge Adliye Mahkemesi kararının bozulması cihetine gidilmiştir.
SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulüyle … Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesinin 02/10/2019 tarih ve 2019/14 E. – 2019/1870 K. sayılı kararının yukarıda yazılı nedenlerle, 5311 Sayılı Kanun ile değişik İİK’nun 364/2. maddesi göndermesiyle uygulanması gereken 6100 Sayılı HMK’nun 373/2. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, dosyanın kararı veren Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderilmesine, 13/02/2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.