20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İhalenin düşmesinden itibaren tekrar satış isteme süresi ?

23. Hukuk Dairesi         2012/6753 E.  ,  2013/238 K.

“….satış talebinin düşmesinden itibaren alacaklının, satış talebinde bulunduğu tarih itibariyle satış istemek için öngörülen süreden geriye kalan sürede tekrar satış istemesi gerekir….”

“İçtihat Metni”


MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki sıra cetveline şikayetin yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı şikayetin kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde şikayet olunan …vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.
-K A R A R-
Şikayetçi vekili, kendi alacakları için konulmuş haczin şikayet olunan …’nın haczinden daha önceki tarihli olmasına rağmen, icra müdürlüğünce 17.12.2003 tarihli hacizlerinin düştüğü kabul edilerek …’ya birinci sırada ödeme yapıldığını, müvekkiline pay ayrılmadığını, bu işlemin hatalı olduğunu ileri sürerek, sıra cetvelinin iptaline karar talep etmiştir.
Mahkemece, iddia, toplanan kanıtlar ve tüm dosya kapsamına göre, şikayetçinin 17.12.2003 haczinin geçerli olduğu ve şikayet olunan …’nın alacağına ilişkin birinci sırada yer alan 11.03.2004 tarihli haczinden daha önce olduğu gerekçesiyle, şikayetin kabulü ile sıra cetvelinin iptaline, duruşma açılmadan dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verilmiştir.
Kararı, şikayet olunan … vekili temyiz etmiştir.
İİK’nın 106/1. maddesine göre taşınmazların haczinden itibaren iki yıl içinde satış istenmesi gerekmekte olup, aksi halde İİK’nın 110/1. maddesine göre haciz düşer. Buna göre satış talebinin düşmesinden itibaren alacaklının, satış talebinde bulunduğu tarih itibariyle satış istemek için öngörülen süreden geriye kalan sürede tekrar satış istemesi gerekir.
Somut olayda, şikayetçinin alacaklı olduğu takip dosyasında şikayete konu taşınmaz üzerine 17.12.2003 tarihinde haciz konulmuş, yasal iki yıllık süre dolmadan 13.12.2005 tarihinde yani hacizden itibaren bir yıl on bir ay yirmi altı gün sonra satış talep edilerek, aynı tarihte satış avansı yatırılmış, 03.12.2007 tarihinde ihale kendisinde kalan alıcının nakdi teminatını ihale salonundan alıp kaçtığı gerekçesiyle icra müdürü tarafından satış düşürülmüş, sonrasında şikayetçi 28.05.2008 tarihinde taşınmazın satış talebinde bulunmuş, sıra cetveline konu taşınmaz şikayetçinin alacaklı olduğu takip dosyasında 18.09.2009 tarihinde satılmıştır. Bu bakımdan haciz, ilk satış için avansın yatırıldığı tarih yani satış talep tarihi, satış taleplerinin düştüğü tarih ve yukarıda belirtilen ilke dikkate alındığında, satışın düştüğü tarihten itibaren şikayetçinin dört günlük bakiye satış isteme süresi içerisinde de tekrar satış avansı yatırmayarak satış talebinde bulunmadığından 17.12.2003 tarihli haczinin sıra cetveline konu taşınmazın satış tarihi itibariyle düştüğü anlaşıldığından, mahkemenin şikayetçinin bu haczinin ayakta olduğu ve 11.03.2004 tarihli haczine istinaden sıra cetvelinde birinci sırada yer alan şikayet olunan …nun haczinden daha önce olduğunun kabulü yönündeki değerlendirmesinde isabet bulunmamaktadır. Tüm bu açıklamalara göre,
şikayetçinin 17.12.2003 tarihli haczinin satış tarihi itibariyle düşmüş olduğu gözetilerek, sonucuna göre göre bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru olmamıştır.

Ayrıca İcra Mahkemesi şikayet yoluyla önüne gelen uyuşmazlıklarda duruşma açıp açmamak konusunda İcra ve İflas Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca takdir hakkına sahipse de, Anayasanın 141, 90 ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddeleri uyarınca savunma hakkının kısıtlanmaması bakımından mahkemenin sıra cetveline şikayet yoluyla itirazda takdir hakkını duruşma açarak yargılama yapmak yönünde kullanması uygun olacaktır. Bu durumda İcra Mahkemesi’nce duruşma açılarak ve sıra cetvelinde sırasına itiraz edilen alacaklılara şikayet dilekçesi tebliğ edilerek, iddia ve savunma doğrultusunda toplanan tüm deliller değerlendirildikten sonra bir karar verilmesi gerekirken, evrak üzerinden yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle, şikayet olunan … vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün BOZULMASINA, kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 21.01.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.