20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

REHİNLİ ARAÇ 150/E DOSYA DÜŞÜRME (SATIŞ TALEBİ)

İİK.’nun 150/e  maddesi ” Alacaklı, taşınır rehnin satışını ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren altı ay içinde, taşınmaz rehnin satışını da aynı tarihten itibaren bir yıl içinde isteyebilir.
Satış yukarıdaki fıkrada gösterilen müddetler içinde istenmez veya talep geri alınıp da bu müddetler içinde yenilenmezse takip düşer.
78 inci maddenin 2 nci fıkrası hükmü rehnin paraya çevrilmesi yoliyle takipte de kıyasen uygulanır.”

Talep ve dosya incelendi.
Alacaklı vekilinin talepte belirttiği rehinli aracın satışını talep ettiği anlaşıldı.
Dosya ve talep incelendi.
Takibin rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip olduğu anlaşıldı. İcra Emrinin borçluya  tarihinde tebliğ edildiği,
Alacaklının tarihinde satış talebinde bulunduğu ancak İİK.’nun 106. Ve 110. Maddesi gereği muhtıra çıkarılacak kadar bile avans yatırmadığı görüldü.
İİK.’nun 150/e  maddesi ” Alacaklı, taşınır rehnin satışını ödeme veya icra emrinin tebliğinden itibaren altı ay içinde, taşınmaz rehnin satışını da aynı tarihten itibaren bir yıl içinde isteyebilir.
Satış yukarıdaki fıkrada gösterilen müddetler içinde istenmez veya talep geri alınıp da bu müddetler içinde yenilenmezse takip düşer.
78 inci maddenin 2 nci fıkrası hükmü rehnin paraya çevrilmesi yoliyle takipte de kıyasen uygulanır.”
şeklinde düzenlenmekle;
Alacaklı tarafı süresinde satış avansı yatırmadığı anlaşıldığından,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar    :
1-Satış talebinin İİK.’nun 150/e. , 106. Ve 110. Maddesi gereği reddine,
2- İİK.’nun 150/e. Maddesi gereği dosyanın işlemden kaldırılmasına,
 İİK.’nun 16. Maddesi gereği verilen kararın  İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi