28 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ KARARLARI VE UYGULAMALARI

Tebliğ ile birlikte İİK.’nun 36. Maddesi gereği borçlu tarafın istinaf kararına karşı temyiz yolunda tehir-i icra hakkını kullanabileceğinden, ilgili mahkeme kararında da kararın tebliğine karar verildiğinden mahkeme kararının bu hükmünün uygulanıp uygulanmadığı belirlenemediğinden,

“Satıcı, semen alacağı için alıcı aleyhine icra takibi yapabilir. Satıcı, mücerret bu icra takibi ile mülkiyetin saklı tutulmasından feragat etmiş sayılmaz. Buna karşılık, satıcı mülkiyetin saklı tutulması kaydı ile devrettiği malı haczettirse, bununla mülkiyetin saklı tutulmasından feragat etmiş sayılır. Böylece haczedilen mal satılır; fakat , alıcının şimdiye kadar ödediği taksit alacakları için olan hapis hakkı satışa ve paraların paylaştırılmasında nazara alınır. Satıcının bu suretle kendi malı üzerine koydurduğu hacze, alıcının diğer alacaklıları iştirak(m.100,101) edebilir.” Bkz.Kuru,Arslan,Yılmaz 26. Baskı İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı Sayfa 302-303

Haciz tutanağına göre haciz mahallinde borçlunun hazır olduğu anlaşıldı.
Tutulan haciz tutanağı, ekleri ve dosyamız incelendiğinde İİK.’nun 96. Ve 97. Maddeleri gereği işlem yapılması gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak;

İİK.’nun 128/3. Maddesi ” (Değişik cümle:12/02/2004-5092 S.K./2.mad) 1 Kesinleşen kıymet takdirinin yapıldığı tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe yeniden kıymet takdiri istenemez. Ancak, doğal afetler ve imar durumundaki çok önemli değişiklikler meydana getiren benzer hallerde yeniden kıymet takdiri istenebilir

Alacaklı vekili, müvekkiliyle yaptığı sözleşme gereğince dava ve icra takibini sonuna kadar takip etmek ve sonuçlandırmak üzere vekalet almaktadır. Somut olayımızda alacaklı vekili kendi üzerine düşen sorumluluktan kurtulmak, başlangıçta tüm takip işlemlerine ait taleplerini peşinen yaparak bütün sorumluluğu icra memuru üzerine atmaktadır.Takip hukukunun doğası gereği takibin her aşaması kendi içerisinde tamamlanacak, bir sonraki safhaya yine alacaklı ya da vekilinin talebi ile geçilecektir.