5 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

SOSYAL GÜVENLİK MÜDÜRLÜĞÜ BORÇLUNUN İŞVERENİN YANINDA ÇALIŞTIĞI SÜRENİN BİLDİRİLMESİ MÜZEKKERESİNİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUN 28. MADDESİ KAPSAMINDA OLDUĞU GEREKÇESİ İLE REDDEDDİĞİNDEN İŞVEREN BORÇLANDIRMA RED KARARI

Alacaklı vekilinin borçlunun çalıştığı işyerine İİK.’nun 355.,356.,357. Maddeleri gereği maaş haciz müzekkeresi tebliğ edildiği, ancak bu güne kadar kesinti yapmayan ve herhangi bir cevap verilmediğinden işverenin kesip göndermediği miktarla sınırlı olmak üzere işverenin borçlu olarak kaydedilerek haciz konulmasını talep ettiği,
Dosyanın incelmesinde UYAP kayıtlarında işverenin maaş kesintisi yaptığı veya maaş haczine cevabına ilişkin herhangi bir bilgi veya belgeye ulaşılamadı. Borçlunun çalıştığı işyerinde aldığı maaş tutarı belirli olmamakla Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2008/11478 Esas ve 2008/14638 Karar Sayılı kararları gereği borçlunun işveren yanında çalıştığı süre ve maaşı SSK’dan sorulup belirlenmeli haciz yazısındaki oran gözetilerek sorumlu olduğu miktar tespit amacı ile Sosyal Güvenlik Müdürlüğünden bilgi istenmiş,
Gelen cevapta borçlunun bilgilerini gizlediği gerekçesi ile istenilen bilgilerin verilemeyeceği bildirilmiştir.
Sosyal Güvenlik Müdürlüğünden cevap vermediğinden dolayı Müdürlüğümüz yukarıda belirtilen bilgiler gereği işlem yapamamakta olup,
Kişisel verilerin Korunması Kanunun 28. Maddesi kapsamındaki istisnalara müdürlüğümüzün yapacağı iş ve işlemlerin girip girmediği belirli olmamakla birlikte,
Bu durumun aksini düşünen alacaklı taraf Konya Sosyal Güvenlik Müdürlüğü kararını ilgili Mahkemesinde dava konusu yaparak karar alabileceği gibi,
1136 sayılı Avukatlık Kanununun 2/3. Maddesine göre alacaklı vekilinin bu bilgilere ulaşabileceği,
Ayrıca iş bu kararımızı İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra mahkemesine şikayet ederek Kişisel verilerin Korunması Kanunun 28. Maddesi kapsamına dahil edebileceğinden
Aşağıdaki şekilde karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak;

Karar :
1-Talebin bu aşamada reddine,
2-Borçluya ait hizmet dökümünün sunulması ve talep halinde talebin değerlendirilmesine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.