18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK.’NUN 96. VE 97. MADDESİ GEREĞİ İSTİHKAK İDDİASI DEĞERLENDİRME KARARI

Haciz tutanağına göre haciz mahallinde borçlunun hazır olduğu anlaşıldı. Tutulan haciz tutanağı, ekleri ve dosyamız incelendiğinde İİK.'nun 96. Ve 97. Maddeleri gereği işlem yapılması gerektiği kanaat ve sonucuna varılarak;

Alacaklı/ Vekilinin ………… Esas sayılı Talepleri dosyamıza geldi.
Esas sayılı dosyamızdan ………………….tarihinde yapılan haciz işlemi sırasında 3. Şahıs/Şirket tarafından mahçuz malların kendisine ait olduğunu beyan ederek İstihkak iddiasında bulunulmuş olduğu ve alacaklı vekilinin istihkak iddiasını kabul etmediği anlaşıldı.
Haciz tutanağına göre haciz mahallinde borçlunun hazır olduğu anlaşıldı.
Tutulan haciz tutanağı, ekleri ve dosyamız incelendiğinde İİK.’nun 96. Ve 97. Maddeleri gereği işlem yapılması gerektiği
kanaat ve sonucuna varılarak;
Karar :

1-İstihkak iddiasını alacaklı vekili kabul etmediği anlaşılmakla İstihkak iddiasına süresi içerisinde itiraz edildiğinden İİK’ nun 97 maddesi uyarınca bir karar verilmek üzere dosyanın kül halinde İcra Mahkemesine gönderilmesine,İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.