25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

PTT SORGUSU İLE İŞLEM YAPILAMAYACAĞINA İLİŞKİN RED KARARI

Alacaklı vekilinin talebi okundu, dosya incelendi.Alacaklı vekilinin, T.K.21/2.madde şerhli olarak borçluya ödeme emrinin tebliğini talep ettiği anlaşıldı.

Dosyanın incelenmesinde borçluya çıkarılan ödeme emrine ait tebliğ mazbatasının dönmediği anlaşılmaktadır. PTT barkod sorgu çıktısı bilgilendirme amaçlı olarak verilen bir hizmet olup, ödeme emrinin ikinci defa T.K.21/2.maddesi uyarınca tebliğe çıkarılabilmesi için gerekli hukuki şartların oluşup oluşmadığı PTT barkod çıktısından anlaşılamamaktadır. Bu nedenle tebliğ mazbatasının görülerek işlem yapılması usule ve yasaya uygun olacaktır. Nitekim T.C.Yargıtay 12.Hukuk Dairesi’nin 2016/22368 Esas, 2016/22709 Karar sayılı ilamında; “…borçlulara gönderilen satış ilanı tebliğ mazbatası elde edilememiş olup, tebliğ işlemlerinin ne şekilde yapıldığına, Tebligat Kanunu ve ilgili Yönetmeliğe uygun prosedürün yerine getirilip getirilmediğine dair yeterli bilgi bulunmadığından, PTT Web sitesinden temin edilen bilgi amaçlı kayıtlara itibar edilmesi mümkün değildir…” şeklinde karar vermiştir. Görüleceği üzere PTT barkod sorgulama çıktılarına itibar edilerek işlem yapılması mümkün değildir. İzah edilen nedenlerle, aşağıda gösterildiği şekilde karar verilmiştir..

KARAR : Talebin bu aşamada REDDİNE,
1-Alacaklı vekili tarafından talep edilmesi halinde PTT’den tebligat durumunun -İADE dönme nedeninin- sorulmasına,
İ.İ.K. 16.maddesi uyarınca Konya İcra Hukuk Mahkemelerine şikayet yolu açık olmak üzere karar verildi.