25 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İLAMDA ADI GEÇEN VEKİLE TEBLİGAT

12. Hukuk Dairesi         2011/4805 E.  ,  2011/21379 K.

MAHKEMESİ : Emet İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 25/11/2010
NUMARASI : 2010/19-2010/19

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
Takip dayanağı ilamda borçlunun vekille temsil edilmesi nedeniyle HMK’nun Tebligat Kanunu’nun 11.veAvukatlık Kanunu’nun 41.maddeleri  gereğince, icra emrinin vekile tebliği zorunludur. Somut olayda icra emri, kıymet takdiri, satış ilanı tebligatları takip dayanağı ilamda borçlunun vekili olan Av.H.K.ya yapılmıştır. Adı geçen vekilin icra dosyasında ayrıca vekaletnamesi bulunmasına gerek yoktur. (HGK.nun 2003/12-442 E 2003/445 K 02.07.2003 tarih)
Bu durumda satış ilanı usulüne uygun tebliğ edildiğinden mahkemece istemin reddine karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile yazılı şekilde sonuca gidilmesi isabetsizdir.
SONUÇ  : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 03.11.2011 gününde oybirliğiyle karar verildi.

ALİ TAT