30 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

VEKİLE TEBLİGAT

HUMK’nun 62 ve 68., 7201 sayılı Tebligat Kanununun 11 ve Avukatlık Kanununun 41.maddeleri gereğince icra emrinin “vekile” çıkarılması gerekir. İcra emrinin asıla çıkarılması suretiyle, icra müdürünün anılan yasa hükümlerine aykırı bir işleminin mevcut bulunduğu açıktır.

Hukuk Genel Kurulunun 01.05.2015 tarihli ve 2013/12-1604 E., 2015/1125 K. sayılı kararında da satış ilanının, takip dosyasına ibraz edilen kıymet takdirine itiraz kararında borçluyu temsil eden vekiline tebliğ edilmesi gerektiği benimsenmiştir.