20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İCRA EMRİNİN İLAMDA YAZILI VEKİLE ÇIKARILMASI GEREKİR

HUMK'nun 62 ve 68., 7201 sayılı Tebligat Kanununun 11 ve Avukatlık Kanununun 41.maddeleri gereğince icra emrinin "vekile" çıkarılması gerekir. İcra emrinin asıla çıkarılması suretiyle, icra müdürünün anılan yasa hükümlerine aykırı bir işleminin mevcut bulunduğu açıktır.

12. Hukuk Dairesi         2009/13230 E.  ,  2009/21394 K.

İcra takibine dayanak yapılan Ankara 24.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 11.11.2008 günlü ve 2007/25 Esas 2008/349 Karar sayılı ilamında, davacı-borçlu şirketin vekil ile temsil edildiği görülmektedir. Bu nedenle, HUMK’nun 62 ve 68., 7201 sayılı Tebligat Kanununun 11 ve Avukatlık Kanununun 41.maddeleri gereğince icra emrinin “vekile” çıkarılması gerekir.

MAHKEMESİ : Gölbaşı(Ankara) İcra Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 09/02/2009
NUMARASI : 2009/1-2009/8

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
İcra takibine dayanak yapılan Ankara 24.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 11.11.2008 günlü ve 2007/25 Esas 2008/349 Karar sayılı ilamında, davacı-borçlu şirketin vekil ile temsil edildiği görülmektedir. Bu nedenle, HUMK’nun 62 ve 68., 7201 sayılı Tebligat Kanununun 11 ve Avukatlık Kanununun 41.maddeleri gereğince icra emrinin “vekile” çıkarılması gerekir. İcra emrinin asıla çıkarılması suretiyle, icra müdürünün anılan yasa hükümlerine aykırı bir işleminin mevcut bulunduğu açıktır. Şikayette bulunan şirket vekilinin, şikayetle birlikte esasa yönelik itirazlarını da bildirme zorunluluğu yoktur. Nitekim şikayetçi vekili, sadece icra emrinin, borçlunun ilamda yazılı vekiline çıkarılmadığı için iptalini şikayet yolu ile icra mahkemesinden talep etmekle yetinmiştir. Yasaya aykırı işlem iptal edildikten ve yeniden icra emri tebliğ edilmesinden sonra, borçlu vekili esasla ilgili itirazlarını bildirebilir. Vekile çıkarılmış ve usule aykırı yapılmış bir tebligat bulunmadığı için, “usulsüz tebliğ” ile ilgili 7201 Sayılı Kanunun 32.maddesinin olayda uygulama yeri yoktur. O halde, istemin kabulü ile icra emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken, şikayetin reddine karar verilmesi isabetsizdir.
SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 03.11.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.