4 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 7. maddesinin h/4. Maddesi İL ÖZEL İDARESİNİN BANKA HESAPLARINA HACİZ KARARI

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;

Alacaklı vekilinin ” Borçlu İl özel İdaresinin Hesaplarına haciz konulmasını ” talep ettiği anlaşıldı.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 7. maddesinin h/4. Maddesi “İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.” hükmü gereği,

Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 12. Hukuk Dairesi         2018/4947 E.  ,  2018/14038 Kararları ““İl Özel İdaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.” Maddede özel idarelerin hangi mallarının haczedilemeyeceği sayılmış olmakla, bunların dışında kalanların haczedilebileceğinin kabulü gerekir. Öte yandan, borçlu İdarece haczi kabil olmayan paralar ile haczi mümkün olan paraların aynı hesapta toplanması ve birbirine karıştırılması haczedilmezlik hakkından feragat olarak kabul edilmelidir. Bu nedenle hacizli banka hesabında olan paralar ile ilgili olarak kamuya tahsis kararının bulunmasının sonuca etkisi yoktur.” şeklinde karar verildiğinden,

Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1-5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 7. maddesinin h/4. Maddesi “İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.” hükmünün yazılacak müzekkerede belirtilmek kaydı ile bu hüküm kapsamında talebin kabulüne

2-İlgili kurumlara İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masrafların ödenmesi halinde haciz müzekkeresi yazılmasına,İİK.’nun 16. Maddesi gereği verilen kararın Konya İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.