20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TEHİR-İ İCRA

Somut olayda ise takip konusu ilâmın Yargıtay tarafından borçlu sigorta şirketi yönünden bozulduğu, davanın hâlen derdest olduğu, icranın geri bırakılması için verilen teminat mektubunun paraya çevrilmediği görüldüğünden, takip borcunun sona erdiğinden söz edilemez. Şikâyetçi-borçlu takip konusu kararı temyiz edip lehine icranın geri bırakılması kararı almadığı ve icra mahkemesinden İİK’nun 33 ve devamı maddelerine göre icranın geri bırakılması kararı verilmediğinden takibin bu borçlu yönünden devamı ve talep üzerine mal ve haklara haciz konulması usul ve yasaya uygundur.

Tebliğ ile birlikte İİK.’nun 36. Maddesi gereği borçlu tarafın istinaf kararına karşı temyiz yolunda tehir-i icra hakkını kullanabileceğinden, ilgili mahkeme kararında da kararın tebliğine karar verildiğinden mahkeme kararının bu hükmünün uygulanıp uygulanmadığı belirlenemediğinden,