24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İstihkak ve tahliye davaları dışında icra mahkemesi kararlarına mehil vesikası verilemez

Borçlu vekilinin mehil vesikası istemli talebi okundu.
Talep ve dosya incelendi.
Takibe dayanak ilamın Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında belirtildiği üzere İcra Mahkemesinin hangi kararlarına İİK. 36’ya göre mühlet verileceği İİK’da belirtilmiştir. İİK’da özel hüküm bulunmayan hallerde icra mahkemesi kararlarına İİK. 36’ya göre mühlet verilemez. İİK. 97/14, İİK. 276/3 ve İİK. 269/c maddeleri dışında yani istihkak ve tahliye davaları dışında icra mahkemesi kararlarına mehil vesikası verilemez. ( İcra ve İflas Hukuk El Kitabı Sayfa 921- Prof. Dr. Baki KURU)
Karar :
1-Dayanak ilamın İİK. 97/14, İİK. 276/3 ve İİK. 269/c maddeleri dışında olması nedeniyle borçlu vekilinin İİK. 36. Uyarınca mühlet verilmesi talebinin REDDİNE,

2-İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.