20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

DÜŞMÜŞ HACİZ ALACAKLILARINA DA SIRA CETVELİ TEBLİĞ EDİLMELİDİR

Yargıtay 23. Hukuk Dairesinin    2018/234 Esas ve  2020/3613 Karar sayılı kararlarında “İcra İflas Kanunun 141.maddesi uyarınca sıra cetvelinin birer sureti alakadarlara tebliğ edilir. Kendisine sıra cetvelinde yer verilmesi gerektiğini düşünen ancak sıra cetvelinde yer almamış olan veya sıra cetveli kendisine hiç tebliğ edilmemiş olan alacaklı, sıra cetvelinin içeriğini öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde sıra cetveline karşı şikayet yoluna başvurabilir.”

İlgi : …………/…………Esas Sayılı dosyanıza.

Müdürlüğünüzün ilgide kayıtlı dosyasından ………… plakalı aracın satışının ……../……/……… tarihinde yapıldığını bildirerek sıra cetveline esas olmak üzere İİK.’nun 100. maddesine yarar bilgileri talep etmektesiniz.

Müdürlüğümüzün ………….. plakalı araç üzerine konulan haczimiz İİK.’nun 106. ve 110. maddesi gereği düşmüştür.

Her ne kadar haczimiz düştüğü bildirilmiş ise de;

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun  2019/246 Esas ve  2020/44 Karar sayılı kararlarında uyuşmazlık“….. şikâyetçinin haczinin ayakta olup olmadığı, eş söyleyişle şikâyetçinin sıra cetveline girebilecek konumda bulunup bulunmadığı…. “ şeklinde olduğundan,

Yargıtay 23. Hukuk Dairesinin    2018/234 Esas ve  2020/3613 Karar sayılı kararlarında “İcra İflas Kanunun 141.maddesi uyarınca sıra cetvelinin birer sureti alakadarlara tebliğ edilir. Kendisine sıra cetvelinde yer verilmesi gerektiğini düşünen ancak sıra cetvelinde yer almamış olan veya sıra cetveli kendisine hiç tebliğ edilmemiş olan alacaklı, sıra cetvelinin içeriğini öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde sıra cetveline karşı şikayet yoluna başvurabilir.” şeklinde karar verildiğinden,

Sıra cetvelinde hiç gösterilmeyen alacaklının sıra cetvelini şikayet hakkı olduğundan,

Tebliğ edilmez ise sıra cetvelinin içeriğini öğrendiği tarihten itibaren yedi gün içinde sıra cetveline karşı şikayet yoluna başvurabileceğinden,

Bu zaman zarfında sıra cetveline konu paraların ilgilere ödenmesi ile telafisi güç ve imkansız zararlara neden olacağından,

Sıra cetvelinin dosyamız alacaklısına da tebliğ edilmesi hususu,

Rica olunur.