24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

TEHİRİ İCRA İÇİN YATILAN TEMİNAT BORCU KARŞILIYOR İSE HACİZLER KALKAR

…Yargıtay’dan tehiri icra kararı almak üzere icra müdürlüğü tarafından mehil verilebilmesi için ibraz edilen teminat mektubu veya yatırılan nakdi teminat, ödeme yerine geçmez ise de, borçlu tarafından yatırılan teminatın, yatırıldığı tarih itibari ile icra takip dosyası alacağını tüm fer’ileri ile birlikte karşılaması halinde, mevcut hacizlerin aşkın hale geleceği kuşkusuz olduğu gibi, hacizlerin devam etmesi İİK’nun 85/son maddesiyle de bağdaşmayacaktır…

12. Hukuk Dairesi         2019/5848 E.  ,  2019/7903 K.