24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

YEDİEMİN OLAN ŞİRKET ÇALIŞANIN, ŞİRKETTEKİ İŞİNE SON VERİLDİĞİNİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRDİĞİNDE İİK.’NUN 358. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUĞU KALMAYACAKTIR

….… borçlu şirketin iş yerinde haczedilen menkul malların, başka bir yerde muhafaza altına alınmaksızın, şirket çalışanı şikayetçi …’ya yediemin olarak teslim edildiği, …n’ın 29.01.2015 tarihinde icra müdürlüğüne başvurup, borçlu şirketteki işine 28.01.2015 tarihinde son verildiğine ilişkin belgeyi sunarak yedieminlik görevini yapamadığını belirttiği, durumun alacaklı vekiline bildirilmesi üzerine 03.02.2015 tarihinde borçlu şirket adresine gidildiği ancak haczedilen malların bulunamadığı, alacaklı vekilinin 06.02.2015 tarihli talebi ile aynı tarihli İİK.nun 358. maddesine göre tanzim edilen muhtıranın …n’a tebliğe çıkartıldığı….O halde, mahkemece, yediemin …’nın, kendisine teslim edilen hacizli malları teslim etmemesinin kendisine atfolunamıyacak bir sebepten dolayı ziyaı olduğunu ispatladığı anlaşıldığından…

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi ESAS NO  : 2015/32396 KARAR NO  : 2016/8973