13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK NUN 36. MADDESİ GEREĞİ TEMİNAT SUNULMADAN MEHİL TALEBİ HAKKINDA

Borçlu/vekilinin Talebi ve dosya incelendi.

Borçlu/vekilinin takibe konu mahkeme ilamının İstinaf/Yargıtaya tehiri icra talepli olarak kanun yoluna başvurduğu gerekçesi ile  talepte belirttiği teminat mektubunu sunmak kaydı ile  İİK.’nun 36. Maddesi gereği mehil talebinde bulumuştur.
Talepte belirtilen teminat mektubunun Dosyamıza  halihazırda sunulmadığı anlaşılmakla   İİK.’nun 36. Maddesi gereği teminat mektubunun dosyamıza sunularak İcra Hukuk Mahkemesi hakimliğine teminatın reddi veya kabulu hususunda gönderilmesi gerektiğinden;
İİK’nun 36. Maddesi gereği teminatın iadesine mahkeme tarafından karar verilmesi gerektiğinden aşağıdaki şekli ile karar verilemesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar    :
1-Dosya içerisinde yer alan dosya hesabı tutarı kadar Teminatın / mektubunun dosyamıza sunulması halinde İİK.’nun 36. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesine sunulmasına, teminat mektubunun İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliği tarafından kabul edilmesi halinde mehil talebinin değerlendirilerek uygun bir mehil süresi tayinine İş ve işlemlerin takip ve talebi borçlu tarafa ait olmak üzere  bu kararın İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.