5 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

DOSYA ALACAĞINA HACİZDE HACİZ KALDIRMA (İİK.nun 120/2. )

Borçlu tarafın Müdürlüğümüze vermiş olduğu      ……….. Esas sayılı ve …………. havale tarihli dilekçeleri dosyamıza gelmekle okundu.
Talep ve dosya incelendi.

Borçlu tarafın  İİK.’nun 106. Ve 110. Maddesi gereği  dosya alacağına  konulan hacizlerin kaldırılmasını talep ettiği anlaşıldı.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2015/12762  Esas sayılı ” Borçlunun üçüncü kişilerdeki alacakları İİK.nun 106. maddesinin 2. fıkrası uyarınca menkul hükmündedir. Bu nedenle haciz hakkında İİK.nun 106 ve 110. maddeleri uygulanır. Fakat borçlunun hak ve alacağının taşınır satışı gibi satışı söz konusu olmaz. İcra ve İflas Kanununda satışın dışında, özel paraya çevrilme usulleri düzenlenmiştir. Bunlardan birisi de İİK.nun 120/2. maddesidir. Bu maddeye göre, borçlunun üçüncü kişideki hak ve alacaklarının haczi halinde, alacaklı, icra müdüründen takip yetkisi alarak haczedilen hak ve alacağın tahsilini sağlamalıdır. Bir diğer anlatımla haczedilen hak ve alacağı paraya çevirmelidir. İşte borçlunun üçüncü kişilerdeki hak ve alacağının haczinde, satış talebinden anlaşılması gereken, İİK.nun 120/2. maddesi uyarınca yetki talebinde bulunmaktır. Buna göre, alacaklı, hak ve alacağın haczinden itibaren İİK.nun 106. maddesinde öngörülen 6 aylık sürede icra müdürlüğüne başvurarak İİK.nun 120/2. maddesine göre kendisine yetki verilmesini talep etmelidir. Aksi halde İİK.nun 110. maddesi uyarınca haciz düşecektir.” şeklinde karar veridiğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar    :

  1. İİK.’nun 106. Ve 110. Maddesi gereği talepte belirtilen hacizlerden haciz konulma tarihi itibari  6 ay   geçmiş olması kaydı ile  kaldırılmasına,
  2. İİK.’nun  16. Maddesi gereği ………….. İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.