20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

BANKA HACİZLERİ KALDIRMA MENKUL HÜKMÜNDE DEĞERLENDİRİLİR İİK.’nun 106. Ve 110. Maddesi

Borçlu tarafın Müdürlüğümüze vermiş olduğu    ……….  Esas sayılı ve………….. havale tarihli dilekçeleri dosyamıza gelmekle okundu.
Talep ve dosya incelendi.

Borçlu tarafın İİK.’nun 106. Ve 110. Maddesi gereği   banka hesaplarına konulan hacizlerin kaldırılmasını talep ettiği anlaşıldı.
Haciz tarihi itibari 6 aylık süre içinde hazedilen paraların istenmediğinden, Yargıtay 12. hukuk Dairesin’nin 2010/25735 Esas ve 2011/4525 Kararlarında ve bir çok yerleşik yargıtay kararlarında da  bu yönü ile haczin düşmesine karar verildiğinden Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar    : 1-İİK.’nun 106. Ve 110. Maddesi gereği talepte belirtilen hacizlerden  kaldırılmasına,
2-Varsa İİK.’nun 59. Maddesi gereği masrafları verildiğinde ilgili yerelere  haciz kaldırma yazılarının yazılmasına,
İİK.’nun  16. Maddesi gereği ………. İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.