13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

İİK.’NUN 36. MADDESİ GEREĞİ MEHİL VESİKASI TALEBİ

………… İCRA DAİRESİNE

ESAS NO: ……../……….

Yukarıda esas numarası belirtilen dosyanın borçlusuyuz. Takibe dayanak olan …………… Mahkemesinin …………/…….. Esas sayılı kararları tarafımızdan tehir-i icra talepli olarak istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.
Tehir-i icra talepli olarak temyiz ettiğimize ilişkin mahkeme yazısı dilekçemiz ekinde sunulmaktadır.
İİK.’nun 36/1. Maddesi “İlâma karşı istinaf veya temyiz yoluna başvuran borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehni veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehni veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan para ve eşyayı karşılayacak malı mahcuz ise icranın geri bırakılması için bölge adliye mahkemesi veya Yargıtaydan karar alınmak üzere icra müdürü tarafından kendisine uygun bir süre verilir. Bu süre ancak zorunluluk hâlinde uzatılabilir.” şeklinde düzenlenmekle mahkemece hükmedilen tutar kadar teminat tarafınıza sunulmuştur.
Bölge Adliye Mahkemesi’nden icranın istinaf incelemesi sonuna kadar geri bırakılmasını sağlayabilmemiz için tarafımıza mehil vesikası verilmesini bilvekale arz ve talep ederiz. Saygılarımızla.
BORÇLU/VEKİLİ

Ekler:
1-Tehir-i icra talepli olarak temyiz ettiğimize ilişkin mahkeme yazısı
2-Teminat