13 Haziran 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

6352 Sayılı Kanun ile Değişik İİK.’nun 88/6. Maddesi Uyarınca Muhafazasına Gerek Kalmayan Malların Tasfiyesi Hakkında Satış Talebi

Konu :6352 Sayılı Kanun ile Değişik İİK.’nun 88/6. Maddesi Uyarınca Muhafazasına Gerek Kalmayan Malların Tasfiyesi Hakkında

Açıklamalar : Müdürlüğünüzün yukarı esas sayılı dosyasından muhafaza altına alınan mahcuz mallar üzerindeki hacizler düşmüştür. Hali hazırda tarafımıza yediemin ücreti de ödenmemiştir.

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 88/6. Maddesi “İcra dairesi, depo ve garajlarda ve yediemin olarak kendisine haczedilen malın bırakılmış olduğu üçüncü kişilerde saklanıp da hukuken artık muhafazasına gerek kalmayan malı, vereceği uygun süre içinde geri almasını ilgililere resen bildirir. Verilen süre içinde eşya geri alınmazsa, icra müdürü icra mahkemesinin kararı ile taşınır mal satışlarına ilişkin hükümler uyarınca bunları satar. Elde edilen miktardan muhafaza ve satış giderleri ödenir. Artan miktar 9 uncu madde hükmüne göre muhafaza olunur. Bu konuda ortaya çıkan ihtilaflar icra mahkemesi tarafından basit
yargılama usulüne göre çözülür.” şeklinde düzenlenmiştir.

SONUÇ VE İSTEM:

1-Borçluya 6352 Sayılı  yasa ile değişik İİK 88/6 ve geçici 11. maddesi ve Adalet Bakanlığı Hukuk işleri genel Müdürlüğünün 21.12.2012 tarih ve 29577 sayılı genelgesi gereğince malların teslim alınması için uygun bir süre verilmesi, bu süre sonunda teslim alınmadığı takdirde malların satılacağı ve tüm masrafların satış parasından mahsup edileceği hususlarının ihtar edilmesi kaydı ile muhtıra gönderilmesini,

2-Borçlu tarafından muhtıralara cevap verilmemesi halinde 6352 Sayılı  yasa ile değişik İİK 88/6 ve geçici 11. maddesi ve Adalet Bakanlığı Hukuk işleri genel Müdürlüğünün 21.12.2012 tarih ve 29577 sayılı genelgesi gereğince İcra Hukuk Mahkemesine müzekkere yazılmasına,

3-1. ve 2. sıradaki taleplerin yerine getirilmesi ile 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunun 88/6. Maddesi gereği satış işlemlerinin yapılması,

4-Satışın gerçekleşmemesi halinde 6352 Sayılı  yasa ile değişik İİK 88/6 ve geçici 11. maddesi ve Adalet Bakanlığı Hukuk işleri genel Müdürlüğünün 21.12.2012 tarih ve 29577 sayılı genelgesi gereğince imha işlemlerinin yapılması,

4-Adalet Bakanlığı Hukuk işleri genel Müdürlüğünün 21.12.2012 tarih ve 29577 sayılı genelgesi gereğince Masrafların öncelikle icra dosyasından karşılanması aksi halde suçüstü ödeneğinden kullanılmasını, talep ederim.