28 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

NEMA (İHALE BEDELİNİN) ÖDEMESİNDE HARÇ ALINMASINA İLİŞKİN TALEP

T.C.
…………………….

…..İCRA MÜDÜRÜLÜĞÜ’NE

DOSYA NO :

KONU :
Nemanın ödenmesinde tahsil harcı.

AÇIKLAMALAR :
Müdürlüğünüzce ……tarihinde yapışan ihaleye ihalenin feshi davası açılmış, İİK.’nun 134. Maddesi gereği ihale bedeli nemalandırılmıştır. Hali hazırda ihale kesinleşmiş ve Nemalandırılan ihale bedeli dosyamıza nemaları ile birlikte aktarılmıştır. Ancak nemaların ödenmesi sırasında Tahsil harcı ve Cezaevi ve Yapı Pulu harcı kesilmiştir. Nemadan harç kesilmesi aşağıda anılan Yargıtay kararı gereği hukuka aykırıdır. yapılan

Yargıtay 8. Hukuk Dairesinin 2014/16009 Esas ve 2015/18573 Karar Sayılı Kararlarında “ … İİK 134/4 maddesi (son cümlede) ”ihalenin feshine ilişkin şikayetin kabulüne veya reddine ilişkin karar verilmesi üzerine ihale bedeli nemaları ile birlikte hak sahiplerine ödenir” hükmünden kaynaklı nemalar, alacaklıya alacağın yanında alacağını ihalenin kesinleşmesine kadar tahsil edemediği nedeniyle ödenmesi gereken ve depo edilen ihale bedelinin getirisi niteliğinde paralar olup, takip konusu alacaktan ödeme olarak mahsubu mümkün değildir. Mahkemece aksi kanaatle nemalar ödeme olarak değerlendirilip yapılan hesaplama ile sonuca gidilmesi doğru değildir…” şeklinde karar verildiğinden,

SONUÇ VE İSTEM :
Nema ödemlerinden harç alınmamasına karar verilmesini talep ederim.
Alacaklı/vekili

İcraguncesi.com arama kodu T00017