28 Mayıs 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

HACZEDİLEN PARA ÜZERİNDEN HACZİN KALDIRLMASINDA TAHSİL HARCININ TAM ALINMAMASINA İLİŞKİN TALEP

T.C.
…………………….
…..İCRA MÜDÜRÜLÜĞÜ’NE

DOSYA NO :

KONU :
Haczedilen para üzerinden haczin kaldırılmasında tahsil harcı oranı

AÇIKLAMALAR :
Borçlular aleyhine başlatılan icra takibinde, 3. Şahsa . Tic. Ltd. Şirketi’ne gönderilen ve haciz ihbarnamesi neticesinde 1.000.000,00.-TL üzerine konulan haczin kaldırılması talep edilmiş, Müdürlüğünüzce % 9,10 oranı uygulanarak Tahsil Harcı ve % 2 oranı uygulanarak Cezaevi Yapı Pulu Harcı yatırılması halinde haczin kaldırılacağına karar verilmiştir.,
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2014/3930 E. , 2014/6253 K. Sayılı kararlarında “…492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 23. maddesinde “Her ne sebep ve suretle olursa olsun, icra takibinden vazgeçildiğinin zabıtnamaye yazılması için vazgeçilen miktara ait tahsil harcının yarısı alınır. Ancak haczedilen mal satılıp paraya çevrildikten sonra vazgeçilirse tahsil harcı tam olarak alınır” düzenlemesine yer verilmiştir. Bu durumda, hacizden sonra satıştan önce hacizden vazgeçildiği dikkate alınarak alacaklı tarafından 492 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 23. maddesinde hüküm altına alınan vazgeçme harcı adı altında tahsil harcının yarısının (%3.96) tahsili gerekirken %7,92 oranında tahsil harcı alınması işlemi isabetsiz olup bu nedenle kararın Dairemizce bozulması gerekirken onandığı anlaşılmakla karar düzeltme isteminin kısmen kabulü gerekmiştir…” şeklinde karar verilmiştir.

SONUÇ VE İSTEM :
Yukarıda gerekçeleri açıklandığı üzere %4,55 harç oranı uygulanarak haczin kaldırılmasını talep ederim.

Alacaklı/vekili

İcraguncesi.com arama kodu T00016