18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

ÖDEME EMRİNİN TEBLİĞİNDEN ÖNCE FERAGAT TAHSİL HARCI ALINMAYACAĞINA İLİŞKİN TALEP

T.C.
…………………….

…..İCRA MÜDÜRÜLÜĞÜ’NE

DOSYA NO :

KONU :

Ödeme emrinin tebliğinden önce feragat tahsil harcı alınmayacağı

AÇIKLAMALAR :

Ödeme emri borçluya henüz tebliğ edilmemiştir. İcra takibinden vazgeçiyoruz.
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2021/2322 E. , 2021/3043 K. Sayılı kararında “…ödeme emrinin tebliğinden önce feragat beyanında bulunulduğu dikkate alınarak, borçludan tahsil harcı alınması usul ve yasaya aykırıdır…” şeklinde karar verildiğinden, tarafımızdan tahsil harcı alınmaması gerekmektedir.

SONUÇ VE İSTEM :

Ödeme emri borçluya tebliğ edilmediğinden harçsız olarak takipten vazgeçme talebimizin kabulünü talep ederim.

Alacaklı/vekili

İcraguncesi.com arama kodu T00015