20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

KIYMET TAKDİRİ RAPORU TEBLİĞ KARARI(İİK.’nun 128. Maddesinin 2. Fıkrası gereği)

Alacaklı/ Vekilinin ……………. Esas sayılı Talepleri dosyamıza geldi.
Alacaklı vekilinin talepte belirttiği gayrimenklun kıymet takdiri bilirkişi raporunun tebliğini ettiği anlaşıldı. İİK.’nun 128. Maddesinin 2. Fıkrası gereği kıymet takdiri raporunun ilgililerin tamamına tebliğ edilmesi gerektiğinden aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar :
1-Kıymet takdiri raporunun dosyada mevcut bilgilere göre alacaklı ve borçlu tarafa tebliğe çıkarılmasına,
2-Taşınmazın güncel son tapu kaydının dosyamızda mevcut olmadığı anlaşılmakla son takyidatlı tapu kaydının alacaklı tarafın takip ve talebi ile dosyamıza istenmesine,
3-Son Tapu kaydının dosyamıza gelmesini müteakip alacaklı tarafın takip ve talebi ile başkaca takyidat varsa İİK.’nun 128. Maddesi gereği tebliğe yarar adreslerin ilgili kurumlardan alacaklı tarafın takip ve talebi ile istenmesine,
4- Alacaklı tarafın takip ve talebi ile takyidatı bulunan ilglilere İİK.’nun 128. Maddesinin 2. Fıkrası gereği kıymet takdiri raporunun ilgililerin tamamına tebliğe çıkarılmasına,
İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masraflarının ödenmesi halinde talebin kabulüne İİK.’nun 16. Maddesi gereği verilen kararın İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.