20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

KIYMET TAKDİRİ TEBLİĞ KARARI(İİK.’nun 111/a. Maddesi)

Alacaklı/ Vekilinin 2020/5501 ESAS Esas sayılı Talepleri dosyamıza geldi.
Borçluya satış yetkisi verilmesi başlığı altında İİK.’nun 111/a. Maddesi uyarınca borçluya düzenlenecek muhtıra ekinde kıymet takdiri ve bilirkişi raporunun gönderilmesi gerektiğinden,
Alacaklı vekilinin talepte belirttiği gayrimenkülun kıymet takdiri bilirkişi raporunun tebliğini ettiği anlaşıldı. İİK.’nun 128. Maddesinin 2. Fıkrası gereği kıymet takdiri raporunun ilgililerin tamamına tebliğ edilmesi gerektiğinden aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.

Karar :
1-Borçluya satış yetkisi verilmesi başlığı altında İİK.’nun 111/a. Maddesi uyarınca borçluya düzenlenecek muhtıra ekinde kıymet takdiri ve bilirkişi raporunun gönderilmesi
2-Kıymet takdiri raporunun dosyada mevcut bilgilere göre alacaklı tarafa tebliğe çıkarılmasına,
3-Taşınmazın güncel son tapu kaydının dosyamızda mevcut olmadığı anlaşılmakla son takyidatlı tapu kaydının alacaklı tarafın takip ve talebi ile dosyamıza istenmesine,
4-Son Tapu kaydının dosyamıza gelmesini müteakip alacaklı tarafın takip ve talebi ile başkaca takyidat varsa İİK.’nun 128. Maddesi gereği tebliğe yarar adreslerin ilgili kurumlardan alacaklı tarafın takip ve talebi ile istenmesine,
5-Alacaklı tarafın takip ve talebi ile takyidatı bulunan ilglilere İİK.’nun 128. Maddesinin 2. Fıkrası gereği kıymet takdiri raporunun ilgililerin tamamına tebliğe çıkarılmasına,
İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masraflarının ödenmesi halinde talebin kabulüne İİK.’nun 16. Maddesi gereği verilen kararın Konya İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.