24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

SATIŞ TALEBİNİN HACİZ VE KIYMET TAKDİRİ DÜŞTÜĞÜNDEN REDDİNE KARARI

Alacaklı/ Vekilinin Esas sayılı  Talepleri dosyamıza geldi.
Alacaklı vekilinin talepte belirttiği gayrimenkullerin satışını talep ettiği anlaşıldı.
Satışı talep edilen taşınmazın son tapu kaydı alınmış haciz tarihinin    tarihi olduğu  İİK.’nun 106. ve 110. maddesi gereği haczin düştüğü,
Her ne kadar taşınmazın kıymet takdiri yapılmış ise de geçerli bir kıymet takdirinin geçerli bir haciz ile hüküm doğurabileceği İİK.’nun 128., 106. ve 110. maddesi ile ve Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2009/6470 Esas ve 2009/14363 karar , 2014/4088  esas ve 2014/708 karar, 2015/1455 esas ve 2015/4011 karar, 2015/34097 ve 2015/1195 karar sayılı kararları ve bir çok yerleşik yargıtay kararında bu husus karar altına alındığından,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar    :

  1. Satış talebinin  reddine,
  2. İİK.’nun 59. Maddesi gereği varsa masraflarının ödenmesi  halinde talebin kabulüne İİK.’nun 16. Maddesi gereği verilen kararın  İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi