5 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

KRİPTO PARA HACİZ KARARI

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Alacaklı vekilinin ” Yukarıda esası yazılı dosya kapsamında yapılan takip kesinleşmiştir. Yaptığımız araştırmalar neticesinde borçlunun belli başlı kripto para borsalarında hesabı olabileceği belirlenmiştir. İcra İflas Kanunu madde 89 uyarınca aşağıda isim ve adreslerini vereceğimiz kripto para borsalarında borçlu şahıs …’a ait Türk lirası , dolar , bitcoin , altcoin vs TÜM HAK VE ALACAKLARINA haciz konulmasının sağlanması için müzekkere yazılmasını ve KEP Adreslerine gönderilmeyecek müzekkereler için hızlı posta ile gönderilmesi ” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.
2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunun 85/6 . Maddesi “Haczi koyan memur borçlu ile alacaklının menfaatlerini mümkün olduğu kadar telif etmekle mükelleftir ” şeklinde düzenlendiğinden,

Kripto para haczi bakımından değerlendirildiğinde;
İİK.’nun 82. Maddesinde kripto paranın haczedilemeyeceğine ilişkin bir hüküm olmamakla birlikte, parasal karşılığı olan ve İİK.’nun 82. Maddesinde haczedilmezliğe ilişkin bir hüküm olmayan her şey haczedilebileceğinden,
Kripto paranın aşırı düzensiz dalgalanma mevcut olduğundan, Kripto para piyasalarında anlık yükseliş ve düşüşler çok hızlı gerçekleştiğinden, Herhangi bir finansal temele dayanmadan fiyat ve miktar hareketlerinin hızlı olmasından dolayı büyük kayıplar ya da kazançlar oluşturduğundan, kripto para işlemlerine haciz uygulanarak borçlunun hesaplarının bloke edilmesi borçlu bakımından hak menfaatlerini aşırı zarara uğratabileceğinden,


2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunun 85/6 . Maddesi “Haczi koyan memur borçlu ile alacaklının menfaatlerini mümkün olduğu kadar telif etmekle mükelleftir “ şeklinde düzenlendiğinden,
Halihazırda Müdürlüğümüzün kripto işlemlerinde İİK.’nun 85/6. Maddesi gereği borçlunun hak ve menfaatlerini gözetecek şekilde tecrübe sahibi olmadığı gibi bu hususta kripto paranın değeri, değer kazanma, satış vs. Hususlarında 2004 Sayılı İcra Ve İflas Kanunun 87 . Maddesi “Haczi yapan memur, haczettiği malın kıymetini takdir eder. İcabında ehli vukufa müracaat edebilir.” eder şeklinde düzenlenmekle, bu hususta halihazırda bilirkişi mevcut olmadığından,
Borçlunun hak ve menfaatlerinin korunması ve telafisi güç ve imkansız zararlara meydan vermemek adına,” Borçlunun nezdinizde doğmuş doğacak hak ve alacaklarının borca yeter kısmının haczine, Kripto para yönünden; kripto paranın normal para birimlerine çevrilmesi halinde borçluya ödenmeyerek dosyamıza gönderilmesi, doğrudan iş bu haciz ihbarnamesine istinaden borçlunun yapacağı iş ve işlemlere kripto para, TL vs. Diğer hak ve alacakların havale, ödeme, transfer vs. yapması hariç işlemlerine engel olmayacak şekilde haciz işlemi yapılması, hesabının bloke edilmemesi, borçluya ödenecek her türlü hak ve alacakların dosyamıza gönderilmesi,” şeklinde İİK’nun 89/1. Maddesi gereği düzenlenecek haczi ihbarnamesinin 4. Bendinde belirtilmesi gerektiği,
Her ne kadar alacaklı tarafça doğrudan haciz talep edilmiş ise de HMK.’nun 26. Maddesi gereği icra müdürlüğü taleple bağlılık ilkesi gereği talep gibi işlem yapabileceği gibi talebin daha azına da karar verebileceğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :

  1. Talebin İİK’nun 89/1. Maddesi gereği düzenlenecek haczi ihbarnamesinin 4. Bendine ” Borçlunun nezdinizde doğmuş doğacak hak ve alacaklarının borca yeter kısmının haczine, Kripto para yönünden; kripto paranın normal para birimlerine çevrilmesi halinde borçluya ödenmeyerek dosyamıza gönderilmesi, doğrudan iş bu haciz ihbarnamesine istinaden borçlunun yapacağı iş ve işlemlere kripto para, TL vs. Diğer hak ve alacakların havale, ödeme, transfer vs. yapması hariç işlemlerine engel olmayacak şekilde haciz işlemi yapılması, hesabının bloke edilmemesi, borçluya ödenecek her türlü hak ve alacakların dosyamıza gönderilmesi, ” hususlarının belirtilmesi kaydı ile kabulüne,
  2. İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.