13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

YETKİ BELGESİNDE HARÇ VE BARO PULU

Alacaklı vekilinin yetki belgesi dosyamıza geldi.
Yetki belgesi ve dosya incelendi ;
Suret harcının yatırılmadığı anlaşılmak,
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’nün 92358809-152.99/2124/438 Sayılı ve 07.01.2021 tarihli Konusu ; Muvafakatname ve Yetki Belgesi olan ve Türkiye Barolar Birliğine hitaben yazılarında,
“492 sayılı Harçlar Kanununun 2 nci maddesinde; yargı işlemlerinden bu Kanuna bağlı (I) sayılı tarifede yazılı olanlarının yargı harçlarına tabi olacağı. Kanuna bağlı (I) sayılı Tarifenin D /I-c bendinde ise; avukatların tasdik ettiği vekâletname suretlerinden (Tasdikli fotokopiler dahil) 8,50 TL (2021 yılı için) harç alınacağı belirtilmiştir.
Bu çerçevede, vekâletname hükmünde bulunan yetki belgelerinin asıl ve suretlerinin yargı mercilerine ibraz edilmesi durum unda, bu yetki belgeleri avukat veya avukat ortaklığı tarafından düzenlenip onaylandığından, 492 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı tarifenin D /l-c bendine göre suret harcının alınması,… ” bildirildiğinden,
Baro pulu harcının/masrafının yatırılmadığı anlaşılmakla;
1136 sayılı Avukatlık Kanununun 56/5.maddesi ve Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nin 18.maddesinde de sözü edilen “yetki belgesi” nin “bir vekaletnameye dayanılarak çıkarılması ve vekaletname hükmünde olması” nedeniyle,
Yargıtay 16. Hukuk Dairesinin 2013/9266 Esas ve 2013/8962 Karar sayılı kararlarında ve bir çok yüksek yargı içtihadında “Vekaletname ve örneklerine Türkiye Barolar Birliği pulunun yapıştırılmasına ilişkin uygulama, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 02.05.2001 gün ve 4667 sayılı Yasa ile değişik 27. maddesi hükmüne dayalıdır. Anılan maddenin üçüncü fıkrasında, aynen “Avukatlarca vekaletname sunulan merciler, pul yapıştırılmamış veya pulu noksan olan vekaletname ve örnekleri kabul edemez. Gerektiğinde ilgiliye on günlük süre verilerek bu süre içinde pul tamamlanmadıkça vekaletname işleme konulamaz.” hükmünü taşımaktadır. Söz konusu yasa hükmünün açık ifadesine göre, vekaletname ve örneklerine pul yapıştırma yükümlülüğü vekil edene değil, vekaletnameyi (ya da yetki belgesini) ilgili makama sunan avukata aittir.” şeklinde karar verildiğinden,
Hali hazırda dosyamıza yetki belgesine istinaden suret harcı ve vekalet pulu harcı yatırılmadığından,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1-Vekalet pulu ve Suret harcı yatırıldığında ve müdürlüğümüze bilgi verildiğinde yetki belgesinin işleme alınmasına,

İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.