20 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

SORGULAMA VE YENİ EKRANDAN GÖNDERİLMEDİĞİNDEN RED KARARI

(Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Esas No : 2020/7776 Karar No : 2021/3177(onama)Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi Dosya No : 2020/824 Karar No : 2020/827)
“…..28/07/2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren 7251sayılı yasanın 48 maddesi ile İİK’nun 8/a maddesinin 6 fıkrasının 1. cümlesinde yer alan “… veya sorgulanmasını talep edebilir” ibaresinin madde metninden çıkarıldığı, yine aynı yasanın 49. maddesi ile de İİK’nun 78. maddesinin değiştirildiği, bahse konu bu düzenlemeler nedeniyle borçlunun mal, hak veya alacağının sorgulanması yükümlülüğü ve yetkisi icra dairesinde olmadığından alacaklı tarafça haczedilecek mal, hak veya alacağa ilişkin bilgi de verilmediğinden icra müdürlüğünün 08/09/2020 tarihli işlemi yerinde görüldüğünden şikayetin reddine karar verilmesinde usul ve yasaya aykırı yön tespit edilmediği….” şeklinde karar verildiğinden,
Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden bu sisteme entegre bilişim sistemleri vasıtasıyla dosya safahat bilgileri ile borçlunun mal, hak veya alacağını sorgulayabileceğinden ,
Ayrıca Türkiye Barolar Birliğinin 27/06/2020 tarihli aşağıda belirtilen duyurusunda ve İcra İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 26/06/2020 tarihli UYAP güncelleme duyurusunda da belirtildiği üzere;
Avukatların “Haciz Talebi Gönder” ekranından yaptıkları gönderiler, doğrudan iş listesine düşmeksizin dosyasına kaydedileceğinden bu işlemlerin takibi için de icra uygulamasında “Dosya İşlem” menüsü altında “Avukat Portal Talep Karşılama” ekranı oluşturulduğundan,
HMK’nın 30. maddesinde düzenlenen usul ekonomisi ilkesi, Anayasal dayanağı olan bir ilke olup 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 141. maddesinin dördüncü bendinde davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması gerektiğinden, (T.C. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun Esas No: 2017/(13)3-632 Karar No: 2021/307)
Bu yönde ayrıntıları belirtildiği üzere Bakanlığımız UYAP üzerinden İcra dairesindeki süreçlerin asgariye indirilmesi için gerekli çalışmayı yaparak uygulamaya açtığından,
Alacaklı vekilinin “Haciz Talebi Gönder” ekranını kullanmamakta direnmesi, Anayasası’nın 141. Maddesine, HMK’nın 30. maddesinde düzenlenen usul ekonomisi ilkesine, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) 2. maddesin de yer alan dürüstlük kuralına aykırı olacağından,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
Alacaklı tarafın sorgulama talebinin reddine, ( var ise)
Alacaklı tarafın talebini Türkiye Barolar Birliğinin 27/06/2020 tarihli aşağıda belirtilen duyurusunda ve İcra İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 26/06/2020 tarihli UYAP güncelleme duyurusunda belirtildiği şekli ile talep edilmesi halinde talebin değerlendirilmesine,
Alacaklı tarafın iş bu ekrandan talebinde direnmesi halinde HMK nun 114. Maddesi gereği talebin değerlendirilmesine yer olmadığına, iş ve işlemlerde gecikmeden veya borçlu üzerindeki mal, hak ve alacakların pasif hale gelmesinden Müdürlüğümüzün sorumluluk kabul etmeyeceğinin ihtarına, Sorumluluğun alacaklı vekili üzerinde bırakılmasına,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi