18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

MİRASÇILARIN MİRASÇILARINA TAKİP

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Alacaklı vekilinin ” Tarafımıza verilen yetki belgesi gereğince borçlu murisin son güncel reddi mirastan sonraki yasal mirasçılarına ait ekli …. 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNİN 2021/221 ESAS, 2021/328 KARAR sayılı dosyasından mirasçılık ilamı alınmıştır.
İlamda yazılı mirasçıların MK.’nun 606. Maddesi gereği yasal sürede mirasçıların mirası reddedip etmediği, redetmişseler 7 gün içinde mahkemeden alınmış red kararı ile birlikte icra dosyasına bildirildirmesini, Mahkemeden alınmış red kararı yoksa tebliğ tarihinden itibaren 10 günlük süre içerisinde bildirilen borç miktarını faiz ve masrafları ile birlikte müdürlüğümüz dosyasına yatırılması, yatırılmaması halinde icra marifetiyle tahsili yoluna gidileceğinin bilinmesi, yönünde ihtarat yapılması için mirasçıların mernis adreslerine MUHTIRA çıkartılmasını,
Ayrıca güncel mirasçıların 18 yaşından küçük olanların VELİLERİNE tebliğat çıkartılmasını talep ederim. ” şeklinde talepte bulunduğu anlaşıldı.
…………. 1. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2021/221 Esas ve 2021/328 Karar Sayılı 22/02/2021 tarihli kararlarının ” aksi sabit oluncaya kadar geçerli ve karar tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere…” şeklinde olduğu,
Yine ilgili mahkeme kararının taraflara tebliğ edilmediği gibi ilgililerin tamamının davaya katılmadığı,
MK.’nun 611/1. Maddesi “ Yasal mirasçılardan biri mirası reddederse onun payı, miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi, hak sahiplerine geçer.” Şeklinde,
MK.’nun 612/1. Maddesi “ En yakın yasal mirasçıların tamamı tarafından reddolunan miras, sulh mahkemesince iflâs hükümlerine göre tasfiye edilir.” Şeklinde düzenlendiğinden,
Halihazırda ilgili mahkeme kararının tebliğ edilmediğinden ilgililerin mirasçı olup olmadıklarından haberdar olmadıkları, dolayısı ile Borçlunun ölüm tarihinden itibaren MK.’nun 606. Maddesi gereği 3 ay içerisinde mirasçıların mirası ret süresinin alt mirasçılara yansımasının alacaklı tarafından alınan mirasçılık belgesine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararının tebliği ile başlayacağından,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1- Talebin reddine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.