4 Mart 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil Kararlarında İcra Takibi

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hâkimi Yeliz Aziz Peker tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :
Borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, takibe dayanak ilamın taşınmazın aynını etkileyen bir alacak olduğundan bahisle kesinleşmeden takip konusu yapılamayacağını ileri sürerek takibin iptalini istediği, mahkemece, kamulaştırma bedel tespit ve tescil davasında kamulaştırma bedel tespitine ilişkin verilen ilamda taşınmazın mülkiyeti tartışma konusu yapılmayıp bedel hususu tartışıldığından ilamın taşınmazın aynıyla ilgili olduğunun kabul edilemeyeceği ve bu nedenle kesinleşmeden takibe konulabileceği gerekçesi ile şikayetin reddine karar verildiği görülmektedir.
6100 sayılı HMK’nun geçici 3. maddesi yollamasıyla uygulanması gereken 1086 sayılı HUMK’nun 443/4. maddesi gereğince gayrimenkule ve buna ilişkin ayni haklara ilişkin hükümler kesinleşmedikçe icra edilemezler. Buna karşılık gayrimenkulün aynına ilişkin olmayan (gayrimenkul üzerindeki kişisel “şahsi” haklara yönelik) ilamların icraya konulabilmesi için kesinleşmelerine gerek yoktur.
Somut olayda, dayanak ilamın, Yargıtayın bozma ilamı gereğince ek kamulaştırma bedelinin İdare’ce yatırılmaması nedeniyle davanın reddi ile birlikte Yargıtayın bozma ilamından önce İdare tarafından depo edilen ve borçluya ödenen kamulaştırma bedelinin İdare’ye iadesine ilişkin olduğu, Yargıtayın bozma kararından önce verilen 14.12.2012 tarih ve 2011/869 E. – 2012/814 K. sayılı davanın kabulü kararı gereğince dava konusu taşınmazın mülkiyetinin 06.3.2013 tarihinde İdare adına tescil edildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, her ne kadar kamulaştırma bedelinin tespitine ilişkin ilamların kesinleşmeden takibe konulabilmesi mümkün ise de; dosyanın geldiği aşama itibariyle; ilk ilam ile davanın kabulü nedeniyle kamulaştırma bedel tespiti ve tescil davalarının niteliği gereğince taşınmazın mülkiyeti İdare adına geçtiğinden ve takip konusu ilamda Yargıtay’ın önceki mahkeme kararını bozması üzerine İdare’ce eksik kamulaştırma bedeli depo edilmediğinden davanın reddine ve ödenen paranın İdare’ye iadesine karar verildiğinden, anılan ilamın icrası için kesinleşmesi gerektiğinin kabulü gerekmektedir.
O halde, mahkemece şikayetin kabulü gerekirken, yazılı gerekçeyle reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

ESAS NO : 2018/15703
KARAR NO : 2018/14328

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nin 366. ve HUMK’nin 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27/12/2018 gününde oy birliğiyle karar verildi.