13 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

KAL KARALARI VE MÜDAHELENİN ÖNLENMESİNDE İCRA/ÖDEME EMRİ

  1. Hukuk Dairesi 2015/15202 E. , 2017/16245 K.

“İçtihat Metni”
MAHKEMESİ :İcra Hukuk Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Şikayet

Taraflar arasında görülen ve yukarıda açıklanan davada yapılan yargılama sonunda Mahkemece, davanın reddine karar verilmiş olup hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairece dosya incelendi, gereği düşünüldü.

KARAR

Borçlu vekili, takip dayanağı ilamın konusunun müdahalenin meni ile muhdesatın kal’ine ilişkin olduğunu, alacaklı tarafın Örnek 2 icra emri ile müdahalenin meni ve kal ile masrafları ve vekalet ücretinin tahsilini talep ettiğini, öncelikle borçluya 4 nolu icra emri çıkarılması gerektiğini, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin … Mal Müdürlüğü’ne ödendiğini, ilama konu iskelenin takip tarihinden önce yıkılmış olduğunu, bu tarihten sonra da Hazineden iskele kiralandığını, belirterek, Örnek 2 icra emrinin ve takibin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece, ilamın hüküm kısmı değerlendirildiğinde, hüküm davaya konu iskele ve şezlong alanına davalının yaptığı müdahalenin men’i ile muhdesatın kal’ine ilişkin olduğundan Örnek No:2 taşınır teslimine veya taşınmaz tahliye veya teslimine ilişkin icra emri gönderilmesinin yerinde bulunduğu, gerekçesi ile şikayetin reddine karar verilmiş, hüküm borçlu vekili tarafından temyiz edilmiştir.
İİK’nun 30. maddesinin 1. fıkrasında ‘‘Bir işin yapılmasına mütedair ilam icra dairesine verilince icra memuru 24 üncü maddede yazılı şekilde bir icra emri tebliği suretiyle borçluya ilamda gösterilen müddet içinde ve eğer müddet tayin edilmemişse işin mahiyetine göre başlama ve bitirme zamanlarını tayin ederek işi yapmayı emreder.’’ hükmü düzenlenmiştir.
İcra İflas Kanunu Yönetmeliğinin 23. maddesinde; Taşınır teslimine veya taşınmaz tahliye ve teslimine ilişkin icra emri, (Örnek No.2 ) 25. maddesinde; Bir işin yapılmasına veya yapılmamasına, bir irtifak hakkının kaldırılmasına veya gemi üzerindeki intifa hakkının kaldırılmasına veya yükletilmesine ilişkin ilâmların yerine getirilmesinde icra emri, (Örnek No.4) 26.maddesinde, Para borcuna veya teminat verilmesine ilişkin ilâm veya ilâm niteliğindeki belgelere dayanan takiplerde icra emri, (Örnek No.5) özellikleri ve içerikleri düzenlenmiştir. Şikayete konu icra dosyasında örnek 4-5 icra emri ile istenilmesi gereken bir işin yapılması (muhdesatın kali) ve vekalet ücreti, yargılama giderlerine ilişkin taleplerin (2) nolu icra emri ile istenilmesi yerinde değildir.
Bu durumda mahkemece örnek 2 icra emrinin iptali yönündeki talebin kabulü ile diğer şikayet nedenleri olan infazın takipten önce gerçekleştirildiği ve masrafların ödenmiş olduğu yönündeki başvuru değerlendirilip sonuçlandırılması gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde sonuca gidilmesi bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile Mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366. ve 6100 sayılı HMK’nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK’nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca İİK’nun 366/3. maddesi gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, peşin harcın istek halinde temyiz edene iadesine, 06.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.