24 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

BELEDİYE MALLARINA HACİZ TALEBİ MUHTIRA KARARI (5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/son maddesi “Ek fıkra: 10/09/2014-6552 S.K./121. md) )

Alacaklı vekilinin dilekçesi dosyamıza gelmekle okundu.
Dilekçe ve dosya incelendi ;
Alacaklı vekilinin borçlunun mallarına haciz konulmasını talep ettiği anlaşıldı.
Borçlunun Belediye olduğundan ;
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/son maddesi “Ek fıkra: 10/09/2014-6552 S.K./121. md) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (…) On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (…) şekilde yapılamaz.” şeklinde düzenlendiğinden,
Borçlu Belediyeye tebliğinden itibaren 10 gün içinde borç tutarını karşılacak derecede mal beyanında bulunmanız aksi halde borç tutarı kadar haciz işlemi yapılacağıan dair muhtıra gönderilmesi gerektiğinden,
Aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı.
Karar :
1-Borçlu Belediyeye “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15/son maddesi “Ek fıkra: 10/09/2014-6552 S.K./121. md) İcra dairesince haciz kararı alınmadan önce belediyeden borca yeter miktarda haczedilebilecek mal gösterilmesi istenir (…) On gün içinde yeterli mal beyan edilmemesi durumunda yapılacak haciz işlemi, alacak miktarını aşacak (…) şekilde yapılamaz.” şeklinde düzenlenmekle;
İş bu muhtıranın tebliğinden itibaren 10 gün içinde borç tutarını karşılacak derecede mal beyanında bulunmanız aksi halde bor tutarı kadar haciz işlemi yapılmasına karar verilmiştir.
Karar gereği işlem yapılması iş bu muhtıraya karşı tebliğden 7 gün içinde Konya İcra Hukuk Mahkemelerine İİK.’nun 16. Maddesi gereği şikayette bulunabiceğiniz ihtar olunur.” Hususlarını içerir muhtıra gönderilmesine,
2-Borçlu Belediyeye tebliğinden itibaren 10 gün içinde borç tutarını karşılacak derecede mal beyanında bulunması halinde bildirilen mallara haciz konulmasına,
3-Bu aşamada yukarıdaki 1 ve 2 numaralı kararlar yerine getirilmediğinden haciz talebinin reddine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğine şikayet edilebilceğinin ihtarı ile karar verildi.