23 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

Satış hazırlık İşlemlerini İcra müdürünün Resen Takip Etmeyeceğine İlişkin Karar

Alacaklı vekili, müvekkiliyle yaptığı sözleşme gereğince dava ve icra takibini sonuna kadar takip etmek ve sonuçlandırmak üzere vekalet almaktadır. Somut olayımızda alacaklı vekili kendi üzerine düşen sorumluluktan kurtulmak, başlangıçta tüm takip işlemlerine ait taleplerini peşinen yaparak bütün sorumluluğu icra memuru üzerine atmaktadır.Takip hukukunun doğası gereği takibin her aşaması kendi içerisinde tamamlanacak, bir sonraki safhaya yine alacaklı ya da vekilinin talebi ile geçilecektir.

Alacaklı tarafın sadece satış talep etmek ve satış avansını yatırmakla yükümlü olduklarını, satışa hazırlık iş ve işlemlerini takip etmekle yükümlü olmadıklarını beyan ederek, Müdürlüğümüzden satışa hazırlık iş ve işlemlerini takip etmemizi talep ettikleri anlaşıldı.
Müdürlüğümüzce 03/02/2020 tarihinde alacaklı tarafın satışa hazırlık aşaması bakımından, ödeme emrinin tüm borçlular yönünden kesinleştirilmesi, kıymet takdiri raporunun tüm borçlular yönünden kesinleştirilmesi, satışı yapılacak menkul malların değerinin yüksek olması hasebi ile katılımın arttırılması maksadı ile diğer alacaklılara da satış ilanın tebliğe çıkarılması (menkul mal olması hasebi ile tebliğ edilememesinin satışa engel olmaması kaydı ile) hususlar tamamlanmadan satış talep edilmiş müdürlüğümüzce Hukuk Genel Kurulunun 2017/707 Esas ve  2018/1100 Karar sayılı kararlarında “icra müdürünün kıymet takdirinin yapılmadığı gerekçesiyle satış talebini red yetkisi de bulunmamaktadır. şeklindeki karar verildiğinden satış talebi kabul edilmiş ancak eksik hususların ve alacaklı tarafça tespit edilecek başkaca eksik hususlar var ise tamamlanmasının alacaklı tarafın takip ve talebine bırakılarak satış günü ve yeri bakımından reddine ,

Satışa hazırlık iş ve işlemlerindeki eksik hususları HMK’nun 26. Maddesi gereği ve taleple bağlılık ilkesi gereği alacaklı tarafın takip ve talebine bırakılmasına karar verildiği görüldü.
Kaldı ki ; alacaklı kurumun 13/04/2016 tarihinde benzer şekilde talepte bulundukları Konya 4. İcra Hukuk Mahkemesinin 2016/345 Esas ve 2016/384 Karar sayılı ve 20/04/2016 tarihli kararı ile “Alacaklı vekili, müvekkiliyle yaptığı sözleşme gereğince dava ve icra takibini sonuna kadar takip etmek ve sonuçlandırmak üzere vekalet almaktadır. Somut olayımızda alacaklı vekili kendi üzerine düşen sorumluluktan kurtulmak, başlangıçta tüm takip işlemlerine ait taleplerini peşinen yaparak bütün sorumluluğu icra memuru üzerine atmaktadır.Takip hukukunun doğası gereği takibin her aşaması kendi içerisinde tamamlanacak, bir sonraki safhaya yine alacaklı ya da vekilinin talebi ile geçilecektir. ” gerekçesini göstererek alacaklı tarafın şikayetini Yargıtay yolu açık olmak üzere reddetmiş,
Alacaklı taraf ise Yargıtay yoluna başvurmadan karar kesinleşmiştir.

Bu hali ile satış aşamasına gelmemiş, ödeme emri ve kıymet takdirinin kesinleştirilmesi, satış ilanı tebliği için İİK.’nun 100. Madde bilgilerinin toplanması gibi takibi ilerletici iş ve işlemler, HMK.’nun 26. Maddesi, Konya 4. İcra Hukuk Mahkemesinin 2016/345 Esas ve 2016/384 Karar sayılı ve 20/04/2016 tarihli kararları ve usul ve esaslara göre alacaklı tarafa ait olduğundan,
İş ve işlemleri takip ve talep etmekle alacaklı Kamu Bankası bünyesinde kamu güvenceli avukat görevlendirildiğinden, iş bu satışa hazırlık iş ve işlemlerin takip ve talep edilmemesinden kaynaklı zarar ve ziyan alacaklı bankanın vekiline bırakılarak,Müdürlüğümüzün alacaklı veya borçlu tarafın yerine geçerek talep olmadan iş ve işlem tesis etmekle yetkisi, yükümlülüğü ve sorumluluğu olmadığından,alacaklı tarafın Müdürlüğümüzün kararına karşı itirazı varsa denetimini ancak İİK.’nun 16. Maddesi gereği İcra Hukuk Mahkemesine Şikayet yolu ile vakit kaybetmeden sağlayabilecek iken tekrar müdürlüğümüze dilekçe yazarak zaman kaybetmesinin kendi kurumu ve borçlunun menfeatine zarar vereceği hatırlatılarak,
HMK.’nın 26. Maddesi ve taleple bağlılık ilesi gereği, Müdürlüğümüzdeki ve ülkemiz genelindeki tüm dosyalara alacaklı tarafın takip ve talebi ile ilerlemekte olup, resen takip etmek yasa,usul ve esas aykırı olacağından, talebin kabülü talep ve fikir sahibine ayrıcaklı sağlayacağından,

İş bu hususta daha önce 03/02/2020 tarihinde ve şu anda karar verilmekle tekrar talep gönderilmesi halinde HMK.’nun 114. Maddesi gereği tekrar karar verilmesine yer olmadığından aşağıdaki şekli ile karar verilmesi gerektiği kanaat ve sonucuna varıldı;
Karar ;
1-Alacaklı tarafın resen Satışa hazırlık iş ve işlemleri icra müdürlüğümüz tarafından takip ve ilerletme talebinin reddine,
2- Tüm borçlular yönünden ödeme emrinin,İİK.’nun 103. Maddesi gereği davet kağıdının ve kıymet takdiri tebliğinin alacaklı tarafça talep ve takibi olması halinde kesinleşmesi iş ve işlemlerinin alacaklı tarafa bırakılmasına,
3- Satışa hazırlık işlemlerinin alacaklı tarafça takibi ve talebi ile tamamlanmasına müteakip satış günü ve yeri tayini talep edilmesi halinde değerlendirilmesine,
İİK.’nun 16. Maddesi gereği verilen kararın İcra Hukuk Mahkemesine şikayet edilebileceğinin ihtarı ile karar verildi.