18 Temmuz 2024

icraguncesi.com

İcra Hukukuna dair HERŞEY….

KONUT FİNANSMANI AMACI İLE TEMİNAT GÖSTERİLEN VEYA İPOTEK GÖSTERİLEN KONUT SATIŞINDA BANKA VE 3. ŞAHISLAR KDV’DEN MUAF

(Ek: 21/2/2007-5582/35 md.) 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 38/A maddesinde tanımlanan konut finansmanı amacıyla teminat gösterilen veya ipotek konulan konutun,konut finansman kuruluşları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, ipotek finansmanı kuruluşları ya da üçüncü kişilere teslimi (müzayede mahallinde yapılan satışlar dahil) ile bu şekilde alınan konutun,konut finansman kuruluşları, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya ipotek finansmanı kuruluşları tarafından teslimi (müzayede mahallinde yapılan satışı dahil). Kdv’den istisnadır.

3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunun 17/4-ş maddesi